Dezbatere privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe str. Avram Iancu din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

 ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 14213 /19.10.2018

 

ANUNȚ

Privind adoptarea a unei hotărâri privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe str. Avram Iancu din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea reglementării circulației rutiere pe str. Avram Iancu din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.10.2018

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

-------------------------------------------

 

ROMÂNIA                                                                                                          VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                               PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                 NESELEAN  IOAN

NR. 14174/19.10.2018                         

 

 

REFERAT

 

Privind  aprobarea reglementării  circulaţiei rutiere pe str.Avram  Iancu,

din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

 

               Având în vedere  solicitarea  Școlii Gimnaziale  nr.1 Gherla  cu privire la instituirea unei treceri de pietoni pe str. Avram Iancu în  zona intersecției cu Piața Unirii  comisia de sistematizare a circulaţiei din Municipiul Gherla a analizat situaţia din punct de vedere a circulaţiei rutiere pe  str. Avram Iancu  şi a propus  reglementarea circulației  prin instituirea  unei treceri de pietoni conform planului de situație anexat.S-a solicitat avizul Poliției municipiului Gherla care  a fost transmis prin adresa nr.659319/18.10.2018 și înregistrată la primăria municipiului Gherla sub nr.14161/19.10.2018. Prin instituirea trecerii de pietoni se desființează un loc de parcare situat în fața blocului nr.6,  bl.B28 conform planului de situatie anexat.

           Faţă de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea  reglementării  circulaţiei rutiere pe str.Avram  Iancu, din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

 

                                                                                                                  Întocmit,

                                                                                                            Ing.Simona Pop

                                                                                       Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

-------------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.   ______  / _________

Privind aprobarea reglementării  circulaţiei rutiere pe str. Avram Iancu

        din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni

 

 

           Consiliul Local al Municipiului Gherla,intrunit in sedinta ordinara de lucru;

           Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind   reglementarea circulaţiei rutiere pe str. Avram Iancu  din Municipiul Gherla prin instituirea unei treceri de pietoni - proiect din initiativa autoritatii executive;   

         Examinand referatul serviciului de urbanism si amenajarea teritoriului nr.14174/19.10.2018.

         Văzand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Gherla;

          Văzând avizul Poliției Municipiului Gherla nr.659319/18.10.2018;

          Văzând procesul verbal al comisiei pentru sistematizarea circulatiei în municipiul Gherla;

        Ținând seama de OUG 195/2002 cu modificările și completările ulterioare  art.30 al.4 și art.33 al.(1);

         In temeiul dispozitiilor art. 36. al.1 lit c si art. 45 al.1 din Legea 215/2001 a Administraţiei publice locale  modificată şi completată,

 

H O T A R A S T E :

 

       Art.1.  Se aprobă instituirea unei treceri de pietoni pe str. Avram Iancu  din Municipiul Gherla, conform planului  de situație anexat care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

      Art.2.  Cu ducerea la îndeplinire autoritatea executivă, SC ADP Gherla SA şi Poliţia Municipiului Gherla.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri                 __                                                            CONTRASEMNEAZA

Nr.consilieri prezenti   __                                                                    SECRETAR      

Nr.voturi”pentru”        __                                                                 MIHAI  ROTAR        

Nr.voturi”impotriva”   __

Nr.”abtineri”                __

 

 Anexa-Plan de situațieÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi