Proiect privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 8632  din 19.06.2018

ANUNȚ

Privind adoptarea unei hotărâri

privind aprobarea Strategiei Locale a Dezvoltării Durabile și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale a Dezvoltării Durabile și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.06.2018

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

 


---------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 8631 din 19.06.2018  

                                                                                                                                                     Vizat,

                                                                                                                     PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

 

               Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 statuează că ,,Obiectivul general al Strategiei sectorului energeticîl constituie satisfacerea necesarului de enertgie atât în present, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de iață și mai unui standard de viață civilizat, în condiții de calitate, siguranță în alimente, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile”.

                În vederea susținerea principiului dezvoltării durabile, prima opțiune a Strategiei naționale este creșterea eficienței energetice.

                 Având în vedere limitarea resurselor energetice tradiționale pentru viitor și orietnarea către surse regenerabile de energie, Municipiul Gherla, în executarea atribuțiilor ce ii revin, a elaborat Strategia Locală de dezvoltare durabilă și reducerea emisiilor de CO2 în municipiul Gherla în perioada 2016-2020. Prezenta Strategie include și Programul de îmbnătățire a eficienței energetice.

                 Strategia de acțiune pentru Energie Durabilă a Municipiului Gherla se integrează în Strategia Energetică națională care are ca domenii strategice de acțiune:

 • instituirea unui management energetic eficient la nivelul autorităților publice și a firmelor private;
 • creșterea eficienței energetice în toate domeniile de activitate;
 • utilizarea pe scară  largă a energiei din surse regenerabile acolo unde este identificat un potențial exploatabil în termeni economici;
 • creșterea siguranței în alimentare cu energie.

Scopul politicii Uniunii Europene în domeniul energiei este de a asigura o aprovizionare energetică sigură și durabilă, la prețuri accesibile .

Politica este articulată în jurul obiectivelor ,,20-20-20” care trebuie atinse până în 2020:

 • reducerea cu 20% în UE a emisiilor de gaze cu efect de seră, comparativ cu nivelurile înregistrate în 1990;
 •   20% din energia consumată în UE să provină din surse regenerabile;
 • îmbunătățirea cu 20% a eficienței energetice a UE.

Din analiza .hărților de potențial, rezultă că în Municipiul Gherla se poate utiliza cu succes ca energie regenerabilă, numai energia utilizată din exploatarea potențialului solar al zonei.

Având în vederenecesitatea utilizării eficiente a energiei, Primăria MunicipiuluiGherla acționează în mod direct și indirect pentru realizarea acestui dezident ținând seama de următoarele funcții:

 • produce energie;
 • consumă energie;
 • inițiază și propune, iar Consiliul Local Local aprobă proiectele conforme atribuțiilor legale;
 • motivează simțul civic și implicarea cetățenilor.

Reducerea energiei se manifestă prin sistemele individuale sau colective de încălzire în prepararea apei calde.

Consumatorii de energie se manifestă prin utilizarea energiei în clădirile publice, iluminat public, transport public de călători, semnalizări rutiere.

Reglementările locale se manifestă prin Regulamente locale care încurajează aplicarea normelor de eficiență energetică în clădiri, evaluarea proiectelor în acest scop (eficiență energetică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru achiziții verzi), planificare urbană, întreținerea de zone pietonale, zone de acces limitat pentru trafic, restricții de viteză, parcări cu plată.

În urma analizei datelor de consum energetic, pe anul 2017 în Municipiul Gherla a rezultat următoarele: cererea energiei electrice a anului 2017 a fost de 11.192 MWh, cererea ce se compune din populație 9.697 MWh, administrațiile publice și servicii – 836,93 MWh, respectiv iluminat public 658,17 MWh.

Din acestea rezultă că în anul 2017, în Municipiul Gherla s-au produs 5.515,09 tone de CO2.

Pentru reducerea emisiilor indirecte de CO2 se impune în primul rând utilizarea mai eficientă a energiei electrice prin reducerea pierderilor de energie în instalațiile de distribuție, utilizarea unor echipamente și aparate performante, inlocuirea sistemului de iluminat public și în clădirile din sectorul serviciilor.

Sursa de emisii de CO2: producerea de energie electrică, utilizare gaz metan și utilizarea carburanților de 23.726,88...

În urma analizei consumurilor energetice și a emisiilor aferente de CO2 în Municipiul Gherla în anul 2017, indică un număr de puncte critice, dar și de un potențial important de reducere a acestor emsii și anume: în sectorul clădirilor rezidențiale și publice, în sectorul terțiar, în iluminatul public, în transportul local și producție energie.

Măsurile ce pot fi luate pentru îmbunătățirea eficienței energetice, propune în acest document sunt: eficientizarea clădirilor, eficientizarea iluminatului, producerea de energie termică, alimentare și electricitate.

Strategia energetică va urmării îndeplinirea următoarelor obiective: siguranță energetică, dezvoltare durabilă, competitivitate.

Obiectivul general sau scopul Strategiei pentru energie durabilă a Municipiului Gherla 2016-2020, ete de a implementa integrat măsuri de reducere a emisiilor de CO2, de a eficientiza consumurile de energie din surse regenerabile la nivelul municipiului.

Urmare acestora, obiectivele strategice specifice de management energetic la nivelul Municipiului Gherla sunt:

 • utilizarea rațională și eficientă a resurselor primare neregenerabile și scăderea progresivă a pierderii acestora în consumul final la consumatorii din municipiul Gherla;
 • oferirea de alternative marilor și micilor consumatori de energie;
 • tehnologizarea și utilizarea eficientă a diferitelor surse de energie regenerabilă, existenta la nivelul Municipiului Gherla;
 • crearea de locuri de muncă.

Acțiuni și măsuri specifice până în anul 2020: iluminatul public, transporturi și programe de reabilitarre urbană, eficientizarea clădirilor, producția locală de energie, planificarea urbană, achiziții publice și propunerea acțiunilor către cetățeni, etapele de implementare a VLDDRE, analiza strategică și strategia de acțiune.

În concluzie, decizia autorității locale de a-și indeplinii angajamentul asumat, acela de reducere a emisiilor cu cel puțin 20% până în 2020 atribuindastfel de o manieră decisivă de dezvoltare durabilă a Municipiului Gherla și a localităților componente.

Față de acestea propunem analiza documentației descrise mai sus,în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă și reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla(SLDDRE).

 

 •  

Ing. Morar Vasile

 

-------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea Strategiei Locale a Dezvoltării Durabile și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei Locale a Dezvoltării Durabile și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 8631 din 19.06.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

             În temeiul dispozițiilor art.9, alin.1 din Legea nr.230/2006 a serviciului de iluminat public, republicată:

             În temeiul dispozițiilor art.36, alin.2 lit.b, alin 4 lit e, alin.6 lit a, pct.14 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 a  Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă și Reducerea Emisiilor de CO2 în Municipiul Gherla.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul financiar- contabil.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                      Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

          

           Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi