Proiect privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2018

Serviciu Financiar Contabil

Nr.10211/19.07.2018                                                              VIZAT PRIMAR

 

 

REFERAT

Privind abrobarea contului de executie la 30.06.2018 a bugetului local

 

Conform art 49 alin  (12)din din legea nr 273/2006 privind finantele publice locale „În lunile aprilie, iulie şi octombrie, pentru trimestrul expirat, şi cel târziu în decembrie, pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a prezenta în şedinţă publică, spre analiză şi aprobare de către autorităţile deliberative, execuţia bugetelor întocmite pe cele două secţiuni, cu excepţia bugetului împrumuturilor externe şi interne, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârşitul anului:

    a) să nu înregistreze plăţi restante;

    b) diferenţa dintre suma veniturilor încasate şi excedentul anilor anteriori utilizat pentru finanţarea exerciţiului bugetar curent, pe de o parte, şi suma plăţilor efectuate şi a plăţilor restante, pe de altă parte, să fie mai mare decât zero.”

Ca urmare propun :

  • aprobarea contului de executie a bugetului local, al bugetului activitatilor autofinantate, la 31.03.2018 conform anexelor 1.2.3 si 4;

 

  INTOCMIT

                                            Sef serviciu

Nicusor Farcas

----------------

ROMANIA

   JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

  CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTARAREA NR .       /26.07.2018

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2018

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 30.06.2018 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului buget, contabilitate, impozite si taxe locale nr.10211/19.07.2018  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Tinand cont de prevederile  art.49(1) pct.12 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 30.06.2018 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 28.091.167 lei,; iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 11.182.260 lei,  conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 30.06.2018,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 7.330.154 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de     6.786.467  lei conform anexei  3 si 4.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 30.06.2018 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 30.06.2018;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

                                   

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                       

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                                   SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                                 MIHAI ROTAR

 

Vezi Anexa 1

       Anexa 2

       Anexa 3

       Anexa 4

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi