Proiect privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 10099 din 17.07.2018

 

                                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

 

           Prin cererea nr. 9747/ 04.09.2017  doamna Mureșan Maria, domiciliată în localitatea Tăușeni nr.31, proprietară asupra terenului în suprafață de 2012 mp cu nr. cadastral 55114, situat  în Municipiul Gherla str.Ciocârliei F.N., și-a exprimat intenția de a dona o parcelă desprinsă din imobilul de  mai sus, în suprafață de 1711 mp, cu nr. cadastral 55414, proprietatea petentei, categoria de folosință arabil, teren cuprins între strada Emil Precup și linia de cale ferată.

            Potrivit art.121 (3) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, donațiile pot fi acceptate numai cu aprobarea  Consiliului Local, cu votul majorității consilierilor locali în funcție.

            Terenul în suprafață de 1711 mp, în urma acceptării donației de către Consiliul Local, va devenii proprietate publică a Municipiului Gherla și va avea categoria de folosință drum.

           Față de acestea, propunem analizarea în ședința Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri privind  privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

------------------

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

 MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_______2018

privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 1711 mp., înscris în CF cu nr.55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud.Cluj

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind acceptarea  donației unei suprafețe de teren de 1711 mp , autentificat cu CF nr. 55414 Gherla, situat în mun.Gherla str. Ciocârliei F.N. jud. Cluj – proiect din inițiativa autorității executive;

             Examinând referatul de specialitate cu nr.10099 din 17.07.2018, întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

             Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

              Ținând seama de dispozițiile art. 121(3) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificaările și completările ulterioare;

              În temeiul dispozițiilor art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1 Municipiul Gherla acceptă donația suprafeței de teren de 1711 mp. cu nr. cadastral 55414 Gherla, situat în Municipiul Gherla str. Ciocârliei F.N. din partea  doamnei Mureșan Maria domiciliată în localitatea Tăușeni nr.31, teren care va face parte din domeniul public al Municipiului Gherla.

Art. 2 Se aprobă schimbarea categoriei de folosință a terenului donat din  arabil în drum.

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla Neselean Ioan cu semnarea actului de donație la Notariatul Public.

Art. 4Se aprobă plata tuturor costurilor aferente operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

Art. 5 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

ROMAN MIHAI

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                              SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi