Proiect privind  desemnarea unui  membru  în Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

ROMANIA                                                                                                  SE APROBĂ

JUDEȚUL CLUJ                                                                                              PRIMAR

MUNICIPIUL GHERLA

Nr.10252/19.07.2018                                                                        NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

Privind  desemnarea unui  membru  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

 

Prin adresa nr. 10249/19.07.2018 domnul consilier local  Hiticaș Andrei Tiberiu și-a prezentat demisia in calitatea de membru al Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla .

Potrivit Legii 95/2006 art. 187 alin 2 lit. b) Consiliul local urmează să desemneze un alt membru în Consiliul de Administrație al spitalului în locul domnului Hiticaș Andrei Tiberiu.

Ţinând seama de situația creată prin demisia domnului consilier local  şi în interesul funcţionării Consiliului de administraţie în condiţii bune propunem ca autoritatea deliberativă să desemneze un  membru în  Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla.

 

 

SECRETAR

ROTAR MIHAI

--------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.

Privind  desemnarea unui membru  în

Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  desemnarea unui consilier local ca membru  în  Consiliul de Administraţie  al Spitalului Municipal Gherla   -  proiect din inițiativa autorităţii executive;

Examinând referatul cu nr. 10252/19.07.2018 întocmit de către Secretarul Municipiului Gherla ;

Reţinând motivele de fapt şi de drept care determină adoptarea unei astfel de hotărâri;

Ţinând seama de prevederile art. 187 alin.(2) lit. (b) din  Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu completările şi modificările în ulterioare şi ale art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.;

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

 Art.1:  Se desemneaza ca reprezentant al Consiliului Local  Gherla în Consiliul de Administratie al Spitalului Municipal Gherla:

  1. ____________________

 

Art.2 :    Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza persoanele nominalizate la art.1

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

Nr.consilieri:                    19                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                      SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

               

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi