Proiect privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

ROMANIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR.  9850 din 13.07.2018

ANUNȚ

Privind adoptarea unei hotărâri

Privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare

 pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

 

 

            Primarul Municipiului Gherla , în temeiul Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art.46 alin.6 din Legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu completările și modificările ulterioare,  aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare  pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

 

 

Orice persoană interesată , precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri , sugestii sau opinii , cu valoare de recomandare , privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă , în termen de 3o de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 13.07.2018

Proiectul de HCL însoțit de referatul de specialitate , poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile , la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Serviciului Administrație Publică Locală.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată si anunțată in termenele prevăzute de lege.

 

                    PRIMAR                                              SECRETAR

          NESELEAN IOAN                                      ROTAR MIHAI

 

CONSILIER SUPERIOR

BALINT ADRIANA

------------

ROMÂNIA                                                                                                                    Aprobat

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                          PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                            NESELEAN   IOAN

NR.­­­­­­­­­­­­ 9835/12.07.2018

 

 

REFERAT

Privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare

 pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

 

                 Având în vedere adresa  nr.3224/29.11.2016 a SC A.D.P. Gherla S.A. și înregistrată  la nr.13257/29.11.2016 și H.C.L. nr.24 din 29.03.2018 privind aprobarea tarifelor pentru operare privind colectarea , transportul și depozitarea deșeurilor pe facilitatea de depozitare temporară a municipiului Gherla și transportul ulterior al acestora la un depozit autorizat pentru SC ADP Gherla SA începând cu data de 01.04.2018, s-a constatat necesitatea elaborării și aprobării prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Gherla,   a  Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare ,  pentru toți utilizatorii serviciului de salubrizare, respectiv pentru persoane fizice, asociații de proprietari, instituții publice, alte persoane juridice  din unitatea administrativă  a  Municipiului Gherla , în baza Ordinului 112/2007 privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților.

               Se propune elaborarea  a trei tipuri de contracte după cum urmează:

  1. Contract – cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru persoane fizice;
  2. Contractul – cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru asociații de proprietari;
  3. Contractul – cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru instituțiile publice și agenți economici;

conform anexelor.

           Față de acestea  propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri cu privire la aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.

                                

   

                                                                                                      Întocmit,

                                                                      Direcţia  de Urbanism  şi Amenajarea Teritoriului

                                                                                                    Simona Pop

----------------

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

 

 

HOTĂRÂRE   NR.________ / ___________2018

 

Privind aprobarea Contractului cadru de prestare a serviciului de salubrizare

 pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T.  Municipiul Gherla

 

 

     Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru ;

     Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea – proiect din iniţiativa autorităţii executive;

     Examinând referatul de specialitate cu nr.9835/ 12.07.2018 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

     Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

     În temeiul Ordinului nr.112/2007 al Președintelui A.N.R.S.C. privind aprobarea Contractului cadru  de prestare a serviciului de salubrizare a localităților, ale dispozițiilor art.13, alin.3 din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților republicată, ale art.8, alin.3, liti, art.23, alin.2 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

     Ținând seama

     În temeiul dispoziţiilor art.36, alin 2, lit.d, alin.6, lit. a,  pct.14 alin 9 şi art.45 alin.2, lit.d. din Legea nr.215/2001  a Administraţiei Publice Locale repubicată , cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

      Art. 1.Se aprobă Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare din U.A.T. Municipiul Gherla conform Anexei nr.1, Anexei nr.2 și Anexei nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.

   Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează autoritatea executivă a municipiului Gherla, SC Administrarea Domeniului Public Gherla S.A..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

 

 

Nr. consilieri                   19                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                           19                                                                 SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”                                                                           ROTAR  MIHAI

Nr. voturi  “abţineri”

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi