Proiect privind aprobarea unui Regulament de acordare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

 ROMÂNIA                                                                                   Se aprobă

JUDEȚUL CLUJ                                                                             PRIMAR                                                                                                          

MUNICIPIUL GHERLA                                                          NESELEAN IOAN                                                                                 NR 6865 DIN 14.05.2018

 

 

 

Referat

privind aprobarea unui Regulament de acordare a materialului lemnos

către populația Municipiului Gherla

 

        Având în vedere Legea nr.46/2008-Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, precum și Hotărârea de Guvern nr.715/2017, pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea publică, Municipiul Gherla deține în proprietate o suprafață totală de 130,7531 ha pădure.

     Ținând cont de cererile cetățenilor Municipiului Gherla, pentru asigurarea lemnului de foc pentru încălzirea locuințelor, consider că este necesar a se aproba un Regulament de acordare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla.

 

 

ÎNTOCMIT:

                                                  Consilier superior

                                                KIS LUDOVIC ATTILA

----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de acordarea materialului lemnos către populația Municipiului Gherla

     Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședința ordinară din data de

     Analizând obligativitatea, necesitatea și oportunitatea aprobării Regulamentului de acordare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla;

     Ținând cont de Referatul de specialitate cu nr.6865 din 14.05.2018 al Serviciului Administrație Publică Locală și Avizele Comisiilor de specialitate;

     Având în vedere prevederile Legii nr.46/2008 Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii de Guvern nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, precum și de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională și administrația publică;

     În temeiul art.43 și art.47 alin (1 ) din OUG nr.35 din 2008 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale cu modificările și completările ulterioare; art.10; art.36 alin (1); alin (2), lit.c, alin (9); art.39 alin (1); art.45 alin(1); art. 61 alin (2); alin (3); art.115 alin (1) lit b) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

 

     ART.1 Se aprobă Regulamentul de acordare a materialului lemnos către populația Municipiului Gherla conform Anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

     ART.2 Primarul Municipiului Gherla, prin aparatul de specialitate, răspunde de aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

            Președinte de ședință                                             Contrasemnează

                                                                                          Secretar UAT Gherla

                                                                                           jr. ROTAR MIHAI

      Hotărârea a fost adoptată: _____voturi pentru  _____împotrivă  _____abțineri

 Nr consilieri în funcție:19

Nr consilieri prezenți la ședință_____.

    

------------

Vezi anexa 1

Vezi anexa 2

Vezi anexa 3

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi