Proiect privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația Municipiului Gherla din  P3458 și P3459

ROMÂNIA                                                                                   Se aprobă

JUDEȚUL CLUJ                                                                             PRIMAR                                                                                                          

MUNICIPIUL GHERLA                                                          NESELEAN IOAN                                                                                 NR 6865 DIN 14.05.2018

 

Referat

privind stabilirea prețului de vânzare a lemnelor de foc către populația

Municipiului Gherla din  P3458 și P3459

         Având în vedere Legea 46/2008 Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, Municipiul Gherla deține în proprietate publică o suprafață totală de 130,7532 ha fond forestier.

     În data de de 14.05.2018 prin actul nr.10654/11.05.2018 Ocolul Silvic Gherla transmite primăriei actele de punere în valoare  a Parchetelor cu nr.3458 și 3459. Totalul volumului de lemn propus pentru valorificare este de 695 mc. Această cantitate provine în urma fenomenelor meteorologice din anul 2017 ( furtuni ) și reprezintă două categorii de specii, pin și frasin. Actul de mai sus conține și prețurile unitare lei/mc la vânzare propus de Ocolul Silvic.

     Municipiul Gherla are la ora actuală  în derulare un contract de prestări servicii de exploatare forestieră, recoltat, curățat de crengi, fasonat, scos-apropiat la drum auto cu nr.8307/12.06.2018, pentru toată cantitatea de mai sus.

     Pentru a putea stabili un preț de vânzare, am consultat propunerile Ocolului Silvic, actul de la RNP-D.S.Cluj și am ținut cont de prețurile de exploatare.

     Drept urmare propune valorificarea lemnului de pin la un preț de 70 lei/mc +T.V.A. , iar lemnul de frasin la un preț de 180 lei cu T.V.A.

     De asemenea lemnul de pin propun a se vinde către S.C. ADP S.A. deoarece este un lemn nesolicitat de populație.

     Lemnul cu diametrul mai mare de 24 cm nu se va vinde, acesta va fi dus la un atelier specilizat pentru prelucrarea acestuia ca material de construcții, care va fi folosit de Primăria Gherla pentru reparații pe domeniul public.

 

ÎNTOCMIT:

Cons.sup.Kis Ludovic Attila

-----------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE

 

        Consiliul Local Gherla, întrunit în ședința ordinară din data de_____________

        Analizând Referatul de specialitate cu nr 6865din 14.05.2018 întocmit de către Serviciul Administrație Publică Locală-Camera Agricolă privind propunerea prețurilor de valorificare a lemnului de foc către populația Municipiului Gherla și către S.C ADP S.A ;

     Având în vedere prevederile art.4 alin(1), art.12;art.13;art20 alin(5) din HG 715/2017;

     În temeiul art.36 alin (1); alin (2), lit.a,c, alin (3) lit c); art.45 alin(1); art. 61 alin (2);  art.115 alin (1) lit b) și art.117 alin(1) lit a) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

        ART.1 Se aprobă prețul de vânzare pentru material lemnos provenit din P3458 și P3459, ce se valorifică în anul 2018, către populație și către S.C. ADP S.A. astfel:

            - lemn specia pin la prețul de 70 lei/mc+T.V.A.

            - lemn specia frasin la prețul de 180 lei/mc+T.V.A.

     ART.2 Lemnul din specia pin se va vinde către S.C.ADP S.A.

     ART.3 Lemnul cu diametrul mai mare de 24 cm nu se va vinde, ci se va prelucra                    și va fi folosit la reparații pe domeniul public.

     ART.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Autoritatea executivă și Ocolul Silvic Gherla

            Președinte de ședință                                         Contrasemnează

                                                                                          Secretar UAT Gherla

                                                                                           jurist ROTAR MIHAI

      Hotărârea a fost adoptată: _____voturi pentru   _____împotriv  _____abțineri

 Nr consilieri în funcție:19

Nr consilieri prezenți la ședință_____.

 

 

 Înapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi