PROIECT PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR MAXIMALE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.2844/19.03.2018

 

 

 

REFERAT PRIVIND MAJORAREA TARIFELOR MAXIMALE PENTRU ACTIVITATEA DE TAXIMETRIE

           

            Primăria mun. Gherla a primit cererea de majorare a tarifelor pentru activitatea de taximetrie din partea SC TRAVEL TAXI SRL, cu sediul în Hăşdate nr. 95, prin administratorul acesteia, dl. Maftei Viorel-Gelu. Această cerere este însoţită de o listă cu transportatorii care aderă la această solicitare, listă care cuprinde 43 de semnături, reprezentând 52 de taximetristi.

            Se menţionează că această cerere nu prezintă nici un argument de natură economică, oferind doar baza legală în care se pot actualiza tarifele respective.

            Autoritatea de autorizare aminteşte că la data ultimei majorări de tarife, preţul carburantului era superior celui actual, iar indicele preţului de consum a crescut nesemnificativ.

Ca şi argumente viabile, ar fi dublarea salariului minim în această perioadă, precum şi faptul că tarifele au fost majorate în majoritatea oraşelor apropiate.

             În consecinţă, propunem următoarele tarife maximale penru activitatea de taximetrie:

 

TARIF

ZI

NOAPTE

UM

PORNIRE

2,3

2.3

lei

INTERIOR

2.3

2,5

Lei/km

EXTERIOR

2,3

2,5

Lei/km

STAŢIONARE

23

25

Lei/oră

 

 

 

                              PRIMAR                                                                SECRETAR

 

      IOAN NESELEAN                                                        MIHAI ROTAR 

 

 

 

                                       SEF SERVICIU FIN.-CONTABIL

 

                                               NICUSOR FARCAS

 

 

 

Întocmit, V Bob

 

---------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Cărămizii F.N., proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.5154 din 11.04.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și unul pietonal din str.Cărămizii, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Cărămizii F.N., proprietatea numiților Cătinean Adrian- Ovidiu și Cătinean Ramona.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Cătinean Adrian- Ovidiu și Cătinean Ramona domiciliați în Municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.19.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Török Bálint

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

---------------

vezi tarifele maximaleÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi