REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr.4097/19.03.2018

 

 

 

REGULAMENT ACORDARE VOUCHERE DE VACANTA

 

 

Având în vedere prevederile:

 • Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă  cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă;

 

 

ARTICOLUL 1

 

(1) În scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a motivării personalului din cadrul PRIMARIEI MUNICIPIULUI GHERLA- funcționari publici și personal contractual -  instituția publică acordă acestora vouchere de vacanţă, în valoare de 1.450 lei pentru un salariat, în condiţiile art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 8/2009 cu modificările şi completările ulterioare.

 1. Voucherele de vacanţă se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, au o valoare nominală de 50 lei şi o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii pe suport de hârtie conform prevederilor legale. Voucherele de vacanță se acordă pe suport de hârtie, în carnete care vor cuprinde maxim 29 de file, respectiv valoarea de maxim 1450 lei.
 2.  In condiţiile art. 3 alin. (7) din ordonanţa de urgenţă, sumele reprezentând costul imprimatului voucherului de vacanţă pe suport hârtie,  precum şi costul emiterii voucherului de vacanţă pe suport hârtie, se suportă de către instituția publică  de la alineatul «Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii» al articolului bugetar «Alte cheltuieli" de la titlul «Bunuri şi servicii». 
 3. Se aplica impozit pe venit ( 10 % din valoarea voucherelor de vacanta acordate).

 

         ARTICOLUL 2

 

(1) În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă se acordă de către angajatorul unde personalul în cauză îşi are funcţia de bază, potrivit legii.

 1. Voucherele de vacanţă se acordă personalului din cadrul PRIMARIEI MUNICIPIULUI GHERLA , care, în perioada de referinţă prevăzută de art. 1 alin. (2) din O.U.G. nr. 8/2009 cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal şi concediu pentru îngrijirea copilului bolnav, considerate perioade de activitate prestată conform art. 145 alin. 4 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Voucherele de vacanta nu se acorda functionarilor publici si angajatilor cu contract individual de munca din cadrul institutiei  care beneficiaza in toata perioada 1 iulie 2017- 30 noiembrie 2018 de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani, respectiv pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap.

 1. In cazurile in care personalul din cadrul Primariei Municipiului Gherla a fost prezent partial la locul de munca in perioada 1 iulie 2017- 30 noiembrie 2018 din diferite motive    ( angajare in cursul perioadei, reintoarcere din concedii, etc), voucherele de vacanta se vor acorda dupa urmatorul calcul : 29 ( numarul maxim de vouchere) se inmulteste cu raportul dintre numarul de zile de activitate prestatata in perioada 1 iulie 2017 -30 noiembrie 2018 /356 ( numarul de zile lucratoare din perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018).

 

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Salariaţii care primesc vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea, şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat care poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement conform art. 23 din HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanţă.

(2) Se interzice salariaţilor, beneficiari ai voucherelor de vacanţă următoarele:

 1. utilizarea tichetelor de vacanţă pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus;
 2. primirea unui rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă;
 3. comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

 

    ARTICOLUL 4

 

 1. In cazurile in care functionarii publici si angajatii cu contract individual de munca din cadrul instituiei au incheiat activitatea inainte de data acordarii voucherelor de vacanta, nu vor primii vouchere deoarece nu se poate retine impozitul pe venit 10 %.
 2. Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport de hârtie acordate şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, după cum urmează:
 1. la sfârşitul perioadei de valabilitate a acestora;
 2. la data încetării raporturilor de muncă.

 

                          PRIMAR,                                                         SEF SERVICIU RUNOS,

                  NESELEAN IOAN                                                           NECULA ILEANA                                                                                                                          

 

 

                                                                                                                                         Vizat,

                                                                                                                                                                                                 Secretar,                                                             

                                                                                                                                 Rotar Mihai

 

 

NI/LIV

------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

                              PROIECT DE HOTARARE

 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Gherla

 

Avand in vedere Referatul Serviciului resurse umane, salarizare nr.4097 din  19.03.2018  prin care se solicita aprobarea Regulamentului  privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local GherlaIn conformitate cu prevederile:

 • Art. 26 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 • Art. 1 alin (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Art. 2 si 3 din Hotararea guvernului nr.215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea tichetelor de vacanta, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      PROPUNE:

           

Art.1. Aprobarea Regulamentul privind acordarea voucherelor de vacanta pentru personalul din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Gherla cuprins in anexa ce face parte integrat din prezentul proiect de hotarare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează Serviciul resurse umane, salarizare si Serviciul Financiar-contabil.

 

 

INITIATOR,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

  

 

Nr.consilieri:                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                  MIHAI ROTARÎnapoi la dezbateri publice

Arhiva dezbateri publice

Înapoi