ASISTENȚĂ SOCIALĂ


reteta de la medicul de familie

copie dupa certificatul de nastere al copilului (doar in prima luna)

     1. Depunerea din 3 în 3 luni, a cererii şi declaraţiei pe propria răspundere  pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială. Cererea şi declaraţia pe propria răspundere se va completa la sediul Direcţiei de Asistenţă Comunitară, în timpul programului de lucru cu publicul, respectiv luni, marţi (orele:08,30-12,30) şi joi (orele: 12,00-16,00), după modelul anexat la H.G. nr. 57/2012.

 

      2. Prezentarea lunară a adeveriţei eliberată de Agenţia Judeţeană pentru ocuparea Forţei de Muncăde către persoanele apte de muncă pentru care se acordă ajutorul social şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, potrivit legii, care să ateste următoarele: a) că sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, b) că nu au refuzat un loc de muncă, c) că nu au refuzat participarea la servicii pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi la servicii de formare profesională şi după caz, că participă la un program de pregătire profesională. Precizăm că în perioada participării la un program de pregătire profesională, persoana aptă de muncă este exceptată de la îndeplinirea obligaţiei de a efectua lucrările şi acţiunile de interes local.


     3. Achitarea obligaţiilor legale faţă de bugetul local, pentru bunurile pe care le deţineţi în proprietate, conform prevederilor Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr.166/2012 art.29(1) prevede ca pentru menţinerea dreptului la ajutor social, familiile beneficiare cu drepturi stabilite de cel puţin 6 luni, au datoria să îşi achite obligaţiile legale faţă de bugetul local. Neachitarea în termen (31.03 a fiecărui an) a obligaţiilor legale faţă de bugetul local atrage după sine suspendarea dreptului pe o perioadă de 5 luni.Dacă se efectuează plata în interiorul acestei suspendări, se reia dreptul prin dispoziţia primarului începând cu luna următoare faţă de cea în care s-a achitat obligaţia inclusiv pentru drepturile cuvenite în perioada suspendării. Dacă obligaţia nu a fost îndeplinită până la sfârşitul acestei  perioade (5 luni suspendare) dreptul încetează prin dispoziţia primarului.


     4. Prezentarea contractului de proprietate a locuinţei (doar în cazul proprietarilor) - “pentru locuinţele aflate în proprietatea familiilor, respectiv persoanelor singure beneficiare de ajutor social asigurarea obligatorie împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor se plăteşte de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială. În situaţia în care dreptul la ajutor social încetează înainte de achitarea integrală a primei de asigurare, familia, respectiv, persoana singură care a beneficiat de ajutorul social, are obligaţia de a achita diferenţa rămasă Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială", potrivit prevederilor art.50 alin. (1) – (6) din H.G.nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat


     5. Comunicarea, în scris, a oricărei modificari cu privire la domiciliu, venituri şi componenţa familiei, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea  neîndeplinirea acestei prevederi  constituind contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.

De aceleasi drepturi beneficiaza si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta, cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai, precum si persoana care a fost numita tutore. 

Cadru legislativ în vigoare

1. Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

2. O.U.G. nr.57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

3. H.G. nr.1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut în ţară garantat în plată;

4. Ordinului Ministrului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr.1474/2011;

5. O.U.G.nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, coroborate cu prevederile H.G. nr.57/2012 pentru modificarea şi completarea  Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat aprobate prin H.G. nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin H.G.nr. 52/2011, şi a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, aprobate prin H.G.nr.38/2011;

 6. H.G. nr.225/2012 pentru modificarea anexelor nr.1 şi 2 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin H.G. nr.50/2011;

 7. Legea nr.166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr.124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială;

 8. H.G. nr.1291/18.12.2012 pentru modificarea şi completarea Normelor Metodologice de aplicare  a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

9. O.U.G. nr. 42 din 15/05/2013  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Nivelul lunar al venitului minim garantat se raportează la indicatorul social de referintă, denumit în continuare ISR, şi, începând cu data de 1 iulie 2013, este de: 

Nivelurile pentru VMG sunt urmatoarele:
Persoana singura = 0.271 x ISR = 136 lei  
Familia formata din 2 persoane = 0.488 x ISR = 244 lei  
Familia formata din 3 persoane = 0.684 x ISR = 342 lei 
Familia formata din 4 persoane = 0.846 x ISR = 423 lei 
Familia formata din 5 persoane = 1.009 x ISR = 505 lei 
Pentru fiecare alta persoana peste numarul de 5 persoane, ajutorul social se mareste cu 
0.070 x ISR =  lei. 
Cuantumul ajutorului social se stabileste ca  intre nivelurile mentionate mai sus si venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure. 

 Începând cu data de 1 ianuarie 2014, nivelul venitului minim garantat este de: 

 a) 0,283 ISR pentru persoana singură; 

 b) 0,510 ISR pentru familiile formate din 2 persoane; 

 c) 0,714 ISR pentru familiile formate din 3 persoane; 

 d) 0,884 ISR pentru familiile formate din 4 persoane; 

 e) 1,054 ISR pentru familiile formate din 5 persoane; 

 f) câte 0,073 ISR pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, care face parte din familie.

Cerere tip – (Anexa 1)

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, Certificat de căsătorie, Certificate de naştere ale tuturor copiilor) – în original şi copie;

-  extras de cont pe numele solicitantului / titularului (exclus Banca Italiană, Banca Millenium)

-  dosar cu şină;

 

 PENTRU SALARIAŢI:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) , eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii sau, daca se solicita direct stimulent, sa rezulte obtinerea de venituri impozabilesi ca nu a solicitat concediul pentru crestere copil. Atentie! Persoana care beneficieaza de stimulent de insertie trebuie sa obtina venituri impozabile pe toata perioada in care beneficieaza de acest drept

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru ultimele 12 luni, înainte de naşterea copilului;

- certificat de atestare fiscală;

- document doveditor privind reluarea activitatii dupa concediul de creştere a copilului sau, daca se solicita direct stimulent, document din care sa rezulte ca obtine venituri impozabile (declaratie de venituri estimate pentru anul in curs si declaratie pe proprie raspundere ca va obtine venituri pe toata perioada in care va beneficia de stimulent de insertie);

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

Cerere tip – (Anexa 1)

- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi, Certificat de căsătorie, Certificate de naştere ale tuturor copiilor) – în original şi copie;

-  extras de cont pe numele solicitantului / titularului (exclus Banca Italiană, Banca Millenium)

-  dosar cu şină;

 
  PENTRU SALARIAŢI:

adeverinţa tip - (Anexa 2)

eliberată de către angajator, din care să reiasă indeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) mentionează si numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;

- copie a cererii inaintata catre angajator pentru acordarea concediului pentru cresterea copilului pana la 1 an, 2 ani (sau pana la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobata, semnata, stampilata, inregistrata, copie conform cu originalul;

- act aditional si/sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la nastere, in original sau copie conform cu originalul.

 

PENTRU PERSOANELE CE AU REALIZAT VENITURI DIN ACTIVITATI INDEPENDENTE:

- decizii de impunere şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru ultimele 12 luni, înainte de naşterea copilului;

- certificat de atestare fiscală;

- document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;

- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: declaraţiile 200 si 220 şi adeverinţă eliberată de către Barou.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

Acte necesare in vederea acordarii indemnizaţiilor pentru persoana cu handicap grav – gradul I cu asistent personal – în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006:

- cerere

- copie C.N./ B.I. /C.I. al persoanei cu handicap şi/sau al reprezentantului legal al  acesteia;

 - copie certificat de încadrare în grad de handicap;

            - copie hotărâre judecătorească, în situaţia în care persoana cu handicap a fost pusă sub interdicţie şi s-a instituit tutela;  

                - acordul cu optiunea indemnizatie de la DGASPC Iasi;

                - cupon pensie in cazul pensionarilor;

                - dosar cu sina.

IMPORTANT

Incepând cu 1 iulie 2016 intră în vigoare noile modificări privind indemnizaţia de creştere a copilului, reglementate prin:

Legea 66/2016 - o puteti citi aici : Legea 66/2016

Hotararea de Guvern 449/2016 - o puteti citi aici: HG 449/2016

Ordin 1099/2016 - il puteti citi aici: 

ORDIN 1099/2016  iar anexa aici 

ANEXA ORDIN 1099/2016

Model cerere noua indemnizatie - descarca de aici

Model adeverinta noua - descarca de aici

Informaţii utile pentru beneficiarii de indemnizaţie creştere copil aflaţi in plata şi care doresc să beneficieze de modificările legislative incepând cu 1 iulie găsiţi mai jos:

-  Opţiunea 1 - 1 an

Opţiunea 2 - 2 ani

Indemnizaţia/Stimulentul de inserţie pentru creştere copil se acordă conform OUG nr. 111/2010 şi a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin H.G. nr. 52/2011, cu completările şi modificările ulterioare.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile de stagiu, conform legii, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi o indemnizaţie lunară;
- Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului au dreptul la un stimulent de inserţie.

Precizări:
- Indemnizaţia pentru creştere copil se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni înainte de naşterea copilului şi nu poate fi mai mică de 600 lei şi nici mai mare de 1200 lei – pentru pachetul de 2 ani, respectiv 3400 lei – pentru pachetul de 1 an;
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creştere copil este de 500 lei;
- Cuantumurile pentru indemnizaţia de creştere copil şi stimulentul de inserţie se stabilesc în funcţie de un indicator social de referinţă, care, în prezent, are valoarea de 500 lei.

OUG 111/2010 o găsiţi aici…

H.G. nr. 52/2011 o găsiţi aici...

Atentie!

Precizare 1: Incepand cu anul 2012, pentru mentinerea drepturilor la indemnizatie si stimulent, beneficiarii care au drepturi stabilite de cel puţin 6 luni au obligatia sa isi achite obligatiile legale fata de bugetul local pentru bunurile pe care le detin in proprietate, conform prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu mai este nevoie sa fie prezentat certificatul de atestare fiscala.

Precizare 2: Pentru copiii născuţi, începând cu data de 01 martie 2012, în situaţia în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a concediului pentru creştere copil şi indemnizaţie aferentă, conform legii, primul dintre soţi care solicită indemnizaţia pentru creşterea copilului are obligaţia legală de a rezerva cel puţin o lună pentru celălalt soţ, perioadă pentru care nu poate primi drepturile. Dacă celălalt soţ nu doreşte să solicite indemnizaţia pentru creştere copil, are obligaţia, conform legii, să notifice, în scris, această opţiune la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi, cu minim 60 de zile, înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 1 an sau 2 ani, în funcţie de pachetul de beneficii de asistenţă socială ales.

 

Excepţii de la precizarea nr. 2: Dacă primul dintre soţi care solicită drepturile reia activitatea, deci obţine venituri impozabile şi solicită stimulentul de inserţie, cu cel puţin 3 luni mai devreme - la pachetul de 1 an şi cu cel puţin 6 luni mai devreme – la pachetul de 2 ani, nu mai există obligaţia de rezervare a perioadei mai sus amintite.

                ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA ALOCATIEI PENTRU  SUSTINERE FAMILIEI  

                              

  • DOSAR PLIC
  • CEREREA TIPIZATA PENTRU OBTINEREA ALOCATIEI
  • XEROCOPIE LIVREI DE FAMILIE (in cazul in care familia nu are livret de familie, le este eliberat de catre serviciul de Stare civila din cadrul Primariei)
  • XEROCOPIE BULETINE/CARTI IDENTITATE
  • XEROCOPIE CERTIFICATE DE NASTERE PENTRU COPIII CARE NU AU IMPLINIT VASRTA DE 14 ANI
  • ADEVERINTA VENIT NET(adeverinta vetit net, adeverinta finante, cupoane somaj, pensie alimentara , …dupa caz)
  • ADEVERINTA DE LA SCOALA PENTRU COPIII CARE AU VARSTA SCOLARA
 LISTA BUNURILOR
     ce conduc la excluderea acordării ajutorului social
   
Bunuri imobile
1 Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care  depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din   zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin producţie agricolă vânzare/construcţie/producţie agricolă  
Bunuri mobile*)
1 Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani cu  excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani                    
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze       
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"       
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată                                    
6 Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale                      
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric            
   *) Aflate în stare de funcţionare.                                                     
   
Depozite bancare                                                                 
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii            
   
Terenuri/animale şi/sau păsări  
1 Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie 
    
 NOTĂ:
  Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării ajutorului social.
   

Acte necesare  pentru obtinerea ajutorului social

a) Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială; Anexa 1 la HG. 599/2017
b) Acte doveditoare privind componenţa familiei:

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetăţenii români:
- B.I.(buletin identitate) sau  C.I. (carte de identitate) sau C.I.P (carte de identitate provizorie)

Actele necesare privind componenta familiei pentru cetăţenii străini sau apatrizi
- C.I. - carnet de identitate
- L.S.T. - legitimaţie de şedere temporară
- D.I. - document de identitate
- Certificate de naştere ale copiilor;
- Certificat de căsătorie;
- Certificat deces;
- Hotărâre definitivă de încuviinţare a adopţiei, de încredinţare sau plasament familial al minorului, mandatul poştal în care se specifică cuantumul alocaţiei de întreţinere primită de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale a Municipiului Bucureşti;
- Actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;
- Actul din care rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ la cursuri de zi;
- Acte din care să rezulte încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gr. I sau gr. II de invaliditate pentru persoanele aflate în întreţinere ;
- Actul doveditor privind proprietatea, contract de închiriere locuinţă fond de stat sau chiriaş la proprietar + schiţa locuinţei;
- În cazul divorţului cu copii încredinţaţi se va prezenta hotărârea judecătorească privind pensia de întreţinere;

c) Alte acte:
1. Persoanele apte de muncă care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi vor prezenta dovada faptului că sunt în evidenţa Agenţiei Teritoriale pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru încadrarea în muncă şi nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit sau nu au refuzat participarea la un program de pregătire profesională;
2. Adeverință de venituri eliberat de Administraţia Finanţelor Publice din care să rezulte veniturile realizate;
3. În cazul persoanelor singure/familiilor care au resedinţa sau locuiesc fără forme legale pe raza municipiului Gherla, se va prezenta adeverinţă de la primarul localităţii de domiciliu din care să rezulte că nu beneficiază de ajutorul social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, certificat fiscal din care să rezulte cu ce bunuri (clădiri, terenuri ) figurează pe rol în localitatea respectivă, certificat de venituri din care să rezulte dacă obţine venituri din activităti pe cont propriu;
4. Certificat medical privind incapacitatea de muncă ( acolo unde este cazul);
5. Persoana inaptă de muncă trebuie să prezinte decizie pentru pierderea capacităţii de muncă (gradul I sau II invaliditate);
6. În cazul femeilor peste 63 ani si bărbaţii peste 65 ani care nu au nici un fel de pensie se va prezenta declaraţie din care să rezulte aceasta;
 

Dovada privind componenţa familiei se face cu următoarele acte, în copie:

- buletinul de identitate, cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor români;

- documentul de identitate, paşaport sau, după caz, permis de şedere temporară, permis de şedere permanentă, cartea de rezidenţă, cartea de rezidenţă permanentă, eliberate de autorităţile române competente, aflate în termenul de valabilitate, în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi.

- certificatele de naştere ale copiilor;

- livretul de familie;

- certificatul de căsătorie;

- hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii;

- actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator;

- acte din care să rezulte că un membru al familiei urmează o formă de învăţământ ;

- acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;

- după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.

 

Persoanele apte de muncă ce nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi trebuie să prezinte:

- adeverinţă că sunt în evidenţa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, pentru încadrare în muncă, şi nu au refuzat un loc de muncă,

- adeverinţă privind participarea la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de aceste agenţii.

 

Cererile pentru acordarea ajutorului social se soluţionează în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, după caz, de persoanele desemnate prin dispoziţie a primarului. Ca măsură prealabilă soluţionării cererii, primarul dispune, în mod obligatoriu, efectuarea anchetei sociale la domiciliul sau, după caz, la reşedinţa solicitantului ajutorului social, pentru a verifica situaţia ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare.

Ancheta socială se realizează de personalul serviciului public de asistenţă socială din subordinea consiliului local sau, după caz, de persoanele cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din aparatul de specialitate al primarului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii. Dacă solicitantul refuză să furnizeze informaţiile necesare pentru întocmirea anchetei sociale se consideră că familia acestuia nu îndeplineşte condiţiile de acordare a ajutorului social.

Dreptul la ajutorul social se acordă începând cu luna următoare celei în care s-a înregistrat cererea.

Cuantumul ajutorului social se stabileşte ca diferenţă între nivelurile lunare al venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei singure, rezultat din fişa de calcul, de către persoanele din cadrul serviciului public de asistenţă socială sau, cele desemnate prin dispoziţie a primarului care completează fişa de calcul al ajutorului social pe baza datelor din cerere şi din declaraţia pe propria răspundere, din actele doveditoare depuse de solicitant, precum şi a celor rezultate din ancheta socială.

Dacă soţii sunt despărţiţi în fapt, la stabilirea venitului net lunar al familiei sau al persoanei singurenu se iau în considerare veniturile celuilalt soţ, dacă se constată prin ancheta socială că:

- nu au domiciliu comun;

- nu se gospodăresc împreună.

 

Cuantumul ajutorului social se majorează cu 15%, o singură dată, dacă un membru al familiei sau persoana singură beneficiară de ajutor social face dovada că:

- lucrează pe bază de contract individual de muncă,

- are statut defuncţionar public sau prestează o activitate realizând venituri cu caracter salarial.

În ipoteza în care familia astfel cum e definită de lege, locuieşte şi se gospodăreşte împreună cu alte familii sau persoane, veniturile acestora nu se iau în calcul la stabilirea venitului familiei, cu excepţia părţii ce revine de drept din veniturile lunare neterealizate în comun de persoanele din gospodărie. Dacă această sumă nu se poate determina fiecare familie sau persoană singură va completa o declaraţie pe propria răspundere pentru venitul rezultat din gospodărirea împreună.

 

Primarii au următoarele obligaţii:

-să întocmească lunar un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă;

-să ţină evidenţa efectuării orelor prevăzute la lit. a) într-un registru;

-să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii;

-să afişeze la loc vizibil planul de acţiuni sau de lucrări de interes local prevăzut la lit. a), lista cu beneficiarii de ajutor social, precum şi cu persoanele care urmează să efectueze orele de muncă prevăzute la alin. (1);

-să transmită agenţiilor teritoriale documentele prevăzute la lit. d) în luna următoare aprobării acestora.

-numărul orelor de muncă pentru persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară, se calculează proporţional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază familia sau persoana singură, cu un tarif orar corespunzător salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, raportat la durata medie lunară a timpului de muncă.

 

Dovada incapacităţii temporare de muncă sau, după caz, a pierderii totale ori parţiale a capacităţii de muncă se face cu următoarele documente:

- decizia medicală emisă de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensiişi alte drepturi de asigurări sociale, pentru pensionarii de invaliditate;

- certificatul emis de comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap, pentru persoanele cu handicap;

- certificatul medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul casei judeţene de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, pentru persoanele cu afecţiuni cronice invalidante şi care nu sunt asigurate în sistemul public de pensii.

- adeverinţă medicală emisă de medicul de familie sau, după caz, de medicul specialist, pentru persoanele cu afecţiuni e determină incapacitate temporară de muncă.

Cuantumul ajutorului social se modifică în situaţia în care venitul net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure ori numărul membrilor familiei diferă faţă de cel avut iniţial în vedere la calculul ajutorului social.

 

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia se suspendă pentru întreaga familie sau, după caz, pentru persoana singură, prin dispoziţie scrisă a primarului, începând cu luna următoare celei în care s-au constatat următoarele situaţii:

- dacă nu prezintă lunar adeverinţa eliberată de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă, prevăzută la art. 11 alin. (4) 

- dacă refuză nejustificat efectuarea acţiunilor sau lucrărilor de interes local ;

- când se constată că dreptul la ajutorul social a fost stabilit pe baza unor date eronate privind componenţa familiei sau veniturile realizate ori pe parcursul acordării au intervenit modificări ale acestora;

- dacă nu depune, din 3 în 3 luni, declaraţia însoţită de o adeverinţă eliberată de autoritatea competentă cu privire la veniturile realizate supuse impozitului pe venit.

- când agenţia teritorială constată, că s-a stabilit un cuantum eronat al ajutorului social 

- în situaţia în care timp de 3 luni consecutive se înregistrează mandate poştale returnate pentru titularul ajutorului social 

- în situaţia în care, în urma verificărilor efectuate se constată că nu sunt respectate condiţiile de acordare a dreptului la ajutorul social.

 

Reluarea plăţii ajutorului social se face prin decizie a directorului agenţiei teritoriale, începând cu luna următoare celei în care s-au îndeplinit condiţiile prevăzute de lege 

 

Dreptul la ajutorul social, respectiv plata acestuia încetează începând cu luna următoare celei în care a fost constatată una dintre următoarele situaţii:

-dacă veniturile nete lunare ale familiei sau ale persoanei singure depăşesc nivelurile prevăzute de lege;

- dacă plata ajutorului social a fost suspendată şi în termen de 3 luni de la data suspendării plăţii nu au fost depuse documentele prevăzute de lege şi nu au fost efectuate acţiunile sau lucrările de interes local;

- dacă în urma verificării se constată că beneficiarul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege;

- dacă pe parcursul acordării dreptului la ajutor social, beneficiarii refuză să furnizeze informaţii cu privire la membrii familiei sau veniturile realizate.

 

 

Înapoi