21 august

PREVEDERILE H.G. 1679 DIN 2008, PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A DESPĂGUBIRILOR PREVĂZUTE DE LEGEA VÂNĂTORII ȘI A PROTECȚIEI FONDULUI CINEGETIC NR. 404/2006, PRECUM ȘI OBLIGAȚIILE CE REVIN GESTIONARILOR

ANUNȚ

          AVÂND ÎN VEDERE PREVEDERILE H.G. 1679 DIN 2008, PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A DESPĂGUBIRILOR PREVĂZUTE DE LEGEA VÂNĂTORII ȘI A PROTECȚIEI FONDULUI CINEGETIC NR. 404/2006, PRECUM ȘI OBLIGAȚIILE CE REVIN GESTIONARILOR FONDURILOR CINEGETICE ȘI PROPRIETARILOR DE CULTURI AGRICOLE, SILVICE ȘI DE ANIMALE DOMESTICE PENTRU PREVENIREA PAGUBELOR, VĂ INFORMĂM CARE SUNT OBLIGAȚIILE CULTIVATORILOR DE CEREALE ȘI PLANTE DE NUTREȚ DE PE RAZA MUNICIPIULUI GHERLA, CONFORM ANEXEI 3 DIN HOTĂRÂRE.

ANEXA 3, H.G. 1679/2008

 

OBLIGAŢII

 

ce revin proprietarilor culturilor agricole şi silvice şi ai animalelor domestice, pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic

 

    ART. 1

    Pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, proprietarii culturilor agricole şi silvice au următoarele obligaţii:

    a) să declare şi să înregistreze suprafeţele pe care sunt înfiinţate culturile agricole, potrivit legii;

    b) să aibă elaborate amenajamente silvice în vigoare, potrivit legii;

    c) să solicite în scris persoanei juridice care gestionează fauna de interes cinegetic întreprinderea de acţiuni pentru prevenirea pagubelor la culturile agricole şi/sau vegetaţiei forestiere, în perioadele în care acestea sunt frecventate pentru hrană de exemplare din speciile de faună de interes cinegetic;

    d) să amplaseze în culturile agricole sau silvice expuse mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic (fixe sau mişcătoare), fizice ori chimice, permise de lege, cu ajutorul cărora vor alunga sau vor împiedica pătrunderea exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic în interiorul culturilor.

    ART. 2

    Obligaţiile ce revin proprietarilor de animale domestice pentru prevenirea pagubelor ce pot fi cauzate de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic sunt:

    a) să declare şi să înregistreze animalele domestice potrivit legii;

    b) să asigure paza animalelor domestice aflate la păşunat sau la diferite munci;

    c) să folosească pentru păşunatul animalelor domestice numai acele suprafeţe admise, potrivit legii, la păşunat;

    d) să adăpostească, pe timp de noapte, animalele domestice numai în locuri împrejmuite şi păzite;

    e) să deplaseze animalele domestice prin pădure spre locurile de păşunat şi adăpat, numai pe traseele stabilite în acest scop, de comun acord, cu persoana juridică ce gestionează fauna de interes cinegetic din perimetrul respectiv şi cu administratorul suprafeţei respective de fond forestier.

    ART. 3

    Persoanele prevăzute la art. 1 şi 2 fac dovada îndeplinirii obligaţiilor prevăzute de prezenta hotărâre prin următoarele:

    a) documente specifice, potrivit legii, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) şi la art. 2 lit. a);

    b) dovada transmiterii solicitării pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. c);

    c) constatarea, la faţa locului, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei a existenţei mijloacelor de speriat sau de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 1 lit. d);

    d) deţinerea numărului maxim de câini pentru pază, admis în condiţiile Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 2 lit. b) şi d);

    e) contractul de păşunat încheiat cu proprietarul terenului respectiv, în care se prevăd suprafeţele admise la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 2 lit. c).

    f) constatarea, la faţa locului, de către comisia de constatare şi evaluare a pagubei a asigurării condiţiilor de adăpostire pe timp de noapte a animalelor domestice, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. d).

    g) aprobarea prevăzută de lege pentru trecerea animalelor domestice prin fondul forestier, pentru situaţia prevăzută la art. 2 lit. e).

    h) existenţa cel puţin a unei persoane răspunzătoare cu asigurarea pazei şi a condiţiilor de adăpostire pe timpul nopţii, în cazul turmelor şi cirezilor aflate la păşunat, pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 2 lit. b) şi d).

    ART. 4

    Modul de îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 1 şi 2 se consemnează în procesul-verbal de constatare a pagubelor de către comisia constituită în acest scop.

 

Înapoi la știri și anunțuri