20 noiembrie

Anunț! Legea 18/1991 este modificată și completată prin Legea 231/2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

COMISIA LOCALĂ GHERLA

Pentru stabilirea dreptului de

proprietate asupra terenurilor

NR. 15608  DIN 16.11.2018

 

ANUNȚ

 

            Potrivit articolelor 23, 24 și 27 din Legea 18/1991 modificată și completată prin Legea 231/2018 :

Art. 23

(2) Suprafeţele de terenuri aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, precum şi curtea şi grădina din jurul acestora sunt acelea evidenţiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producţie sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

    (2^1) În cazul înstrăinării construcţiilor, suprafeţele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părţi la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

 

Art. 24

(3) Terenurile situate în intravilanul localităţilor, aferente construcţiilor edificate de către fostele cooperative de producţie, fostele asociaţii economice intercooperatiste şi fostele cooperative de consum, se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

    a) sunt deţinători de construcţii de la data dobândirii şi până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;

    b) fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol şi a plăţii impozitelor şi taxelor în conformitate cu prevederile legale;

    c) pentru terenul aferent construcţiei nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;

    d) terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale.

Art 27

1^1) În cazul în care la întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie a persoanelor îndreptăţite se constată că numele, prenumele sau iniţiala acestor persoane au fost înscrise eronat în anexele validate prin hotărârea comisiei, faţă de numele şi prenumele din actele de identitate prezentate, nu se modifică anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie. Procesele-verbale de punere în posesie pentru eliberarea titlurilor de proprietate se vor completa cu numele şi prenumele persoanelor conform actelor de identitate şi vor fi însoţite în vederea emiterii titlurilor de proprietate de adeverinţe semnate de către preşedintele comisiei locale şi secretarul unităţii administrativ-teritoriale prin care se certifică faptul că persoanele înscrise în procesele-verbale de punere în posesie sunt identice cu persoanele înscrise în anexele validate anterior prin hotărâri de către comisie.

(2^3) În cazul terenurilor aferente locuinţei, care nu au fost cooperativizate, deţinătorii sau moştenitorii acestora pot solicita comisiei judeţene emiterea titlului de proprietate în condiţiile prezentei legi, astfel:

    a) dacă solicitanţii figurează în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;

    b) dacă terenul este în proprietatea statului român şi persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcţiilor de pe terenurile care fac obiectul prezentei legi;

    c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute de articolele menționate mai sus pot depune cereri pentru reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate la Comisia de fond funciara Municipiului Gherla până la data de 7 Decembrie 2018.

 

       Primar ,                                                                                    Secretar,

 

  NESELEAN Ioan                                                                    ROTAR Mihai

 

 

                                                                                    

Înapoi la știri și anunțuri