22 martie

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA

Nr. inreg.4230/20.03.2018

 

 

                                                                                                                                  Se aproba ,

                                                                                                                         Primar

NESELEAN IOAN

 

 

 

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE

LICITATIE DESCHISA

 

Primaria Municipiului Gherla anunta licitatie publica deschisa cu strigare , intr-o singura etapa, in vederea inchirierii unui teren cu nr. cadastral 54940, in suprafata de 150 mp, destinat amplasarii unei antene de telecomunicatii , in data de 24.04.2018, ora 10:00 la sediul Primariei  Municipiului Gherla, str: Bobalna , nr.2, cam.41.

Consultarea caietului de sarcini poate fi consultat mai jos.

Eventualele clarificari / informatii vor fi trimise pe adresa de email: prodannico@gmail.com.

Raspunsurile vor fi publicate la adresa: http://gherla.ro/informatii/stiri-si-anunturi corespunzator prezentului anunt.

 

 Intocmit

Ciciovan Nicoleta

----------------

 

Nr. înregistrare 4238/20.03.2018

 

CAIET DE SARCINI

Privind închirierea prin licitație publică cu strigare a unui teren, pășune fară localizare exactă, în suprafață de 150mp, aparținînd domeniului public al Municipiului Gherla , destinat amplasării unei antene de telecomunicații.

I OBIECTUL CONTRACTULUI

Închirierea unei suprafețe de 150mp, teren extravilan evidențiat în CF nr. 54940/26.06.2017, împrejmuit cu gard de plasă și fundație de beton, în vederea amplasării unei antene de telecomunicatii .

 II. TIPUL LICITAŢIE

 Licitaţie publică deschisă  cu strigare, într-o singura etapă

              III. DURATA ÎNCHIRIERII

 Conform Hotărârii Consiliului Local al  Municipiului Gherla nr.3/31.01.2018 închirierea se va face pe o perioadă de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe încă 10 ani.

             IV  ELEMENTE DE PREŢ/TAXE/ GARANŢII

 

  • Preţul minim de pornire a licitaţiei a fost stabilit prin Hotărârea Consiliului Local  nr.3/31.01.2018 și H.C.L. nr. 15 /28.02.2018 ,fiind de 2270 USD/an, convertirea în Euro la 14.02.2017 fiind de 1840 Euro/an, echivalentul în Lei va fi la cursul BNR din ziua precedentă plății.
  • Taxa de participare 100 lei , se va achita pana in data de 24.04.2018, ora 09:00
  • Garanția de participare la licitație 740 lei, se va achita pana in data de 24.04.2018, ora 09:00
  • In caz de neadjudecare grantia de participare se va restitui la cerere.
  • Pas de licitație 5 Euro
  • Preţul de adjudecare va fi cel puţin egal cu preţul de pornire al licitaţiei.
  • Creşterea preţului licitat se va face cu pasul licitaţiei stabilit de 5 Euro.

 V OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI

 - Să folosească terenul închiriat conform destinaţiei stabilite prin caietul de sarcini.

- Să plătească chiria la termenele fixate şi în condiţiile stabilite prin contract.

 -Chiria va fi platită anual până cel tarziu la data de 31 martie a anului curent, la  cursul BNR al zile.

            - La expirarea sau rezilierea contractului de închiriere să restituie terenul închiriat, liber de sarcini şi readus terenul la starea iniţială, în caz contrar proprietarul va elibera spaţiul pe cheltuiala chiriaşului.

            - Subînchirierea parţială sau totală a terenului închiriat este interzisă.

             -Cu 30 de zile înainte de expirarea contractului, chiriaşul va putea solicita prelungirea acestuia.

             - Prelungirea contractului de închiriere a terenului se va face de Primăria Municipiului Gherla.

             -Chiriasul are obligatia de a solicita  certificatul de urbanism , autorizatiile si avizele necesare pentru obtinerea autorizatiei de constructie

 

                VI. CLAUZE SPECIALE

 

                - Întârzierea la plata chiriei se sancţionează cu penalităţi conform legilor în vigoare pentru fiecare zi de întârziere.

                 - Neplata chiriei şi a penalităţilor timp de 3 luni consecutive  peste data limită stabilită sau nerespectarea de către chiriaş a oricărei obligaţii din prezentul contract are ca efect rezilierea automată a contractului şi evacuarea imediată a chiriaşului. Chiria restantă va fi acoperită cu valoarea garanţiei depusă de chiriaş la încheierea contractului.

                - În cazul în care chiriaşul nu părăseşte de bună voie terenul la încetarea contractului de închiriere , acesta va plăti penalităţi pentru fiecare zi de ocupare abuzivă.

                - Prin semnarea contractului, chiriaşul confirmă că a luat act de toate condiţiile impuse de proprietar prin caietul de sarcini şi  le acceptă integral.

                - Chiriaşul se obligă să pună la dispoziţia organelor de control toate evidenţele şi informaţiile solicitate.

                - Contractul de închiriere a terenului se modifică prin acordul scris al părţilor sau la apariţia unor acte normative (legi, ordonanţe, Hotărâri ale Guvernului, Hotărâri ale Consiliului Local Municipal), care impun alte reglementări, caz în care contractul se modifică de drept fără intervenţia părţilor.

                - Orice modificare a suprafeţei şi destinaţiei iniţiale se poate face numai prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Gherla

                - Litigiile apărute între părţi se soluţionează pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibil prin intermediul instantelor judecatoresti.

 

               VII DISPOZIŢII FINALE

 

Alte drepturi şi obligaţii se pot stabili prin contractul de închiriere.

Contractul de închiriere va fi semnat în termen de 30 de zile de la data licitaţiei, în caz contrar licitaţia se va pierde.

 

Administrator public                                Presedinte comisie

Barbos Vlad                                              Kis Ludovic Attila

Înapoi la știri și anunțuri