Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții pentru înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea ilum

Proiect privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

Proiect Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla

Proiect privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2016

Aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla

Februarie/H O T Ă R Â R E A   NR. Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

Ianuarie/Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

Ianuarie/Proiect privind abrogarea HCL nr. 53 din 10.07.2014 și adoptarea unei noi hotărâri referitor la parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466) cu nr.top 1138 / 3/1/2 /1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1, proprietatea publică a Municip

Decembrie/Proiect privind aprobarea modificării H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.

Decembrie/Abrobarea contului de executie la 30.11.2016 a bugetului local

Decembrie/Regulamentul  serviciului de salubrizare a  municipiului  Gherla şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

Decembrie/Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor -  perioada 2017 – 2019

Decembrie/ R A P O R T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Decembrie/HCL privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15, proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi