Proiect Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

Aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții canalizație subterană a rețelelor de telecomunicații electronice și electrice din Municipiul Gherla

Proiect privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de 31 decembrie 2016

Aprobarea scoaterii din functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe apartinand domeniului privat al Municipiului Gherla

Februarie/H O T Ă R Â R E A   NR. Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru reabilitarea terenurilor de tenis, amplasare vestiar demontabil și tribună cu 70 de scaune (demontabile) în parcul mare din Municipiul Gherla

Ianuarie/Proiect privind abrogarea HCL nr. 53 din 10.07.2014 și adoptarea unei noi hotărâri referitor la parcelarea terenului înscris în C.F. 52140 ( C.F. vechi nr. 1466) cu nr.top 1138 / 3/1/2 /1/1/1/1/1/1/2/2/53/1/1/2/1/1, proprietatea publică a Municip

Ianuarie/Proiect privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Sistem de supraveghere video în Municipiul Gherla

Decembrie/Proiect privind aprobarea modificării H.C.L. nr.17 din 25.02.2016 privind aprobarea concesionării prin licitație a unei parcele de  teren situată în Municipiul Gherla pe str. Parcului F.N.

Decembrie/Abrobarea contului de executie la 30.11.2016 a bugetului local

Decembrie/Regulamentul  serviciului de salubrizare a  municipiului  Gherla şi localităţile componente Băiţa , Hăşdate şi Silivaş

Decembrie/Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor -  perioada 2017 – 2019

Decembrie/ R A P O R T privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Decembrie/HCL privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52149 cu nr cadastral 52149 situat în Municipiul Gherla str. Victoriei nr.15, proprietate publică a Municipiului Gherla în două loturi

Decembrie/REFERAT și HCL privind schimbarea destinației imobilului din Gherla P-ța Libertății nr. 3A jud. Cluj

Noiembrie/HOTĂRÂREA NR. Privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în CF nr. 52375 nr. cadastral 52375, situat în Municipiul Gherla