ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT de HOTARARE

privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE

 

Consiliul Local al Unitatii Administrativ Teritoriale GHERLA, jud. Cluj,

Avand in vedere:

 

Referatul de necesitate nr. 20702 din 25.01.2018 al serviciilor de specialitate al Primarului municipiului Gherla cu propuneri privind aprobarea participarii Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE, si stabilirea cotizatiei anuale in vederea asigurarii sustenabilitatii proiectului ^ Un nou inceput – Acum pentru Gherla – incluziune sociala pentru dezvoltare durabila^, inregistrat la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fonduri Europene cu nr. 52409 din 01.09.2017.

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritara 5 – Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii, obiectivul tematic 9: promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare, prioritatea de investitii 9.: strategii de dezvoltare locala elaborate la nivelul comunitatii, Obiectivul specific 5.1.

Rezultatul evaluarii Startegiei de Dezvoltare Locala ^ Un nou inceput – Acum pentru Gherla – incluziune sociala pentru dezvoltare durabila^  conform adresei primite da la Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fonduri Europene cu nr. 76684 din 08.01.2018.

In conformitate cu prevederile art. 2 lit. e), art. 6 alin. 2 lit. f) si art. 46 alin. 1 lit. a) din  Ordonanta  Guvernului nr. 26 din anul 2000 cu privire la asociatii si fundatii cu modificarile si completarile ulterioare.

În conformitate cu prevederile  art.11, 12 si 13 si ale art. 36 alin. 2 lit. b) si e),  alin.4 lit a) si alini. 7 lit. c) precum si art. 45 alin. 2. din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

           

Art.   1.       Se aproba participarea Municipiului Gherla la constituirea patrimoniului asociației  GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA PLAIURI SOMESENE,  patrimoniul asociatiei fiind prin aport in bani in valoare de 800 lei.

      

Art.   2.       Se aproba cotizatia Municipiului Gherla ca autoritate publica si membru fondator, in cuantum de 1 leu / anual -  pentru fiecare locuitor (al municipiului Gherla).

 

Art.   3.       Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

  

 

Nr.consilieri:                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                 MIHAI ROTAR

 

 

Înapoi la proiecte