ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 1152 din 19.01.2018

 

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren autorizate, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

 

 

           Prin HCL nr.37/27.04.2017 s-a aprobat darea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a 12 loturi din PUZ – lotizări pentru locuințe a tinerilor cu vârsta cuprinsă  între 18-35 de ani, pentru construirea unei locuințe proprietate personală.

          Din acești beneficiari, deși au fost înștiințați în scris de autoritatea locală, un număr de 4 persoane nu s-au prezentat pentru semnarea procesului-verbal de punere în posesie, fapt pentru care Comisia constituită în baza Legii nr.15/2003 propune retragerea dreptului de folosință asupra terenului numiților Șuteu Ioana-Maria P13, Kutaș Alexandru-Aurelian- P36, Takacs Attila-Szabolcs- P41 și Cociș Roberta Maria- P43.

           Pe lângă acestea Comisia a analizat dosarele depuse până la data de 17.01.2018, în totalitate de 9. Din acestea 5 au fost respinse pentru clarificarea unor aspecte legate de moșteniri și studiu referitor la achiziția unei proprietăți.

           Deasemenea, Comisia constituită în baza Legii nr.15/2003 în urma autorizării propune atribuirea în folosință gratuită din parcelele libere numiților: Mureșan Ovidiu-Vasile- P11, Lingurar Alunița- P13, Crișan Alex- P36, Cheța CosminaMaria- P38.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la retragerea dreptului de folosință, respectiv atribuirea în folosință tinerilor, potrivit celor mai sus precizate.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-------

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_______2018

privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru:

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de  teren atribuite, situate pe str.Hășdății F.N. în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.15/2003, proiect din inițiativa autorității executive:

             Analizând în procesul-verbal nr.956/17.01.2018 al Comisiei constituită pentru aplicarea Legii nr.15/2003:

            Examinând referatul de specialitate cu nr.1152 din 19.01.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului,

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            Având în vedere prevederile art.1 alin.1 și 2 și art.6 alin.2 din Legea nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală:

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.a) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr.37/27.04.2017, anexa nr.2, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ, ,,Lotizări pentru locuințe str.Hășdății” tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                                  

                                                                                                                

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                               

                                                                                                                  SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                   Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

 

Înapoi la proiecte