ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Nr. 14667 din 19.01.2018

 

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

 

           Prin cererea nr.14667 din 19.12.2017, numitul Takacs Attila Szabolcs, cu domiciliul în Municipiul Gherla, str.Parcului, nr.19 A, sc.1, ap.11, a solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul proprietate situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

           Potrivit extrasului CF nr.54846 cu număr cadastral 54846, petentul este proprietar tabular în cotă de 1/1 parte asupra imobilului din municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și conform PUZ aprobat prin HCL nr.127/30.11.2006, imobilul în cauză se află situat în UTR 9 în zona locuințelor familiale noi cu max P+2E.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal din str.Hășdății la imobilul situat în municipiul Gherla, str. Hășdății F.N.

 

 

                                                                                                                                   Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2018

privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și unul pietonal la imobilul situat în municipiul Gherla, str.Hășdății F.N.,  proiect din inițiativa autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr.14667 din 19.01.2018 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto și unul pietonal din str.Hășdății F.N. la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății F.N., proprietatea numitului Takacs Attila Szabolcs.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numitul Takacs Attila Szabolcs, domiciliat în municipiul Gherla, str. Parcului, nr.19A, sc.1, ap.11.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

Nr. consilieri                     19                                                                                      

                                                                                                 CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                                             

                                                                                                      SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                        Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

           

 

 

Înapoi la proiecte