ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 957 din 17.01.2017

 

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

 

 

           Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2017, la capitolul 65, Învățământ, s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul mai sus menționat.

           Urmare acesteia, autoritatea executivă, după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu  a contractat lucrarea de proiectare SF, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

           Obiectivul de investiții se referă la îmbunătățirea calității infrastructurii educaționale, realizarea unui corp de clădire modern, standardizat, mobilat și dotat conform cerințelor educaționale europene. Corpul de clădire va avea regim de înălțime P+2E și va cuprinde toate spațiile necesare pentru asigurarea unui cadru optim de desfășurare a procesului educațional. Suprafața construită va fi de 190 mp, suprafața desfășurată de 570 mp și suprafața utilă de 469.48 mp.

           Funcțiunile propuse ale obiectivului de investiții pe nivele vor fi următoarele:

  • la parter – grupuri sociale, vestiare, dușuri, hol, cabinet medical, casa scării și cabină portar.
  • la etajul I- oficiu, depozit, sală profesori, sală de clasă, casa scării, grupuri sociale profesori, hol.
  • la etajul II- bibliotecă, sală de clasă, casa scării.

Datorită faptului că spațiul deținut de Școala Gimnazială nr.1 Gherla- structura 2, format din corpul 1- săli de clasă și corpul 2- sală de sport este insuficient pentru desfășurarea activităților educaționale, în prezent unitatea de învățământ are spații închiriate de la Parohia Reformată.

Accesul auto se va face din str. Cloșca și accesul pietonal din str.Dragoș Vodă și str.Cloșca.

           Racordarea la utilități a obiectivului se va face prin extindere la cele existente.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru:

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”, proiect din inițiativa autorității executive:

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 957 din 17.01.2018 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

           Având în vedere  prevederile art.44, alin.1 din Legea nr.273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.b), alin.4, lit.d), alin.6, lit.a), pct.1 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”, indicatori tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul financiar contabil.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA

 

 

Nr. consilieri                     19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                            Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

--------------

 

ANEXĂ

HOTĂRÂREA NR. ______/_______2018

privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare, extindere și dotare Școală Gimnazială nr.1 Gherla- structura nr.2”

 

 

Valoarea totală a investiției:

mii lei

mii euro

            fără TVA

 1861,043

407,452

 

 

 

Din care C+M(fără TVA)

 

 

 (în prețul la data de 07.06.2017 1 euro= 4,5675 lei)

1404,023

307,394

 

 

 

Eșalonarea investiției

mii lei/ mii lei

mii euro/ mii euro

 

ANUL I      INV/C+M

 

1861,043/1404,023

 

407,452/307,394

 

Durata de realizare a investiției 15 luni, din care C+M  9 luni

Capacități :

  • Suprafață construită = 190 mp
  • Suprafață desfășurată = 570 mp
  • Suprafață utilă = 469,48 mp
  • H max coamă = 10,675 mp
Înapoi la proiecte