ROMÂNIA                                                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                                              

MUNICIPIUL GHERLA                                                                                      

Serviciul resurse umane, salarizare

Nr. 14214/ din 11.12.2017                                 

 

 

R A P O R T  DE SPECIALITATE

Privind modificarea unor functii publice de executie vacantein cadrul  Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local

 

In conformitate cu prevederile art.36 alin.3 lit.”b” a Legii nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicata,  consiliul local  "  aprobă, in conditiile legii, la propunerea primarului … organizarea si  statul de funcţii ale  aparatul de specialitate al primarului,  ale institutiilor si serviciilor publice de interes local…

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 5091 /27.03.2017,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 3756/05.04.2017 prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare ;

     Avand in vedere avizul nr. 23194 conexat cu nr. 20142/2017 privind functiile publice din  cadrul Aparatului de specialitate al Pimarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor subordonat Consiliului Local al Municipiului Gherla, emis de ANFP Bucuresti;

In conformitate cu prevederile- art. 107 alin (2) lit. „b” din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Vazand  structura organizatorica, numarul de personal  si Statul de personal aprobate prin HCL nr. 50/31.05.2017;

Propunem modificarea gradului profesional a unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Public de Politie Locala fara modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate,  dupa cum urmeaza:

- in cadrul Compartimentului  ordine si liniste publica, paza bunurilor propunem un numar de 12 politisti locali, dupa cum urmeaza:

            - transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 254896  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

            - transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 254901  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

            - transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional superior   ID 254905  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

            - transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional asistent   ID 254897  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant.

 

- In cadrul Compartimentului circulatia pe drumurile publice propunem un numar de 4 politisti locali:

- transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 254895  in post de executie de politist local clasa I, studii S, debutant

- transformarea postul de executie de politist local clasa I, studii S, grad profesional superior   ID 471307  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant

- transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional superior   ID 471306  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant;

          

- In cadrul Compartimentului evidenta persoanelor:

         - transformarea postul de executie de politist local clasa III, studii M, grad profesional superior   ID 254910  in post de executie de politist local clasa III, studii M, debutant

 

 

SEF SERVICIU RESURSE UMANE,

 

NECULA ILEANA

---------------------- 

 

ROMÂNIA                                                                 

JUDEŢUL CLUJ                                                                         

CONSILIUL LOCAL GHERLA                               

 

 

P R O I E C T   DE  H O T A R A R E

din  _______________ 2017

 

Privind modificarea unor functii publice de executie vacante in cadrul  Organigramei şi a Statului de personal al Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local

 

     Consiliul Local al municipiului Gherla întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;

Analizând Raportul de specialitate de Serviciului RUNOS, înregistrat sub nr. 14214/11.12.2017  prin care propune Consiliului Local al Municipiului Gherla modificarea gradului profesional a unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Public de Politie Locala fara modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate,  dupa cum urmeaza:

     Având în vedere adresa Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj nr. 5091/27.06.2017,  înregistrată la instituţia noastră sub nr. 3756/05.04.2017 prin care se comunică numărul maxim al posturilor pe care unitatea administrativ-teritorială îl poate avea,  potrivit O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

     Avand in vedere avizul nr. 23194 conexat cu nr. 20142/2017 privind functiile publice din  cadrul Aparatului de specialitate al Pimarului Municipiului Gherla si din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor subordonat Consiliului Local al Municipiului Gherla, emis de ANFP Bucuresti;

       In conformitate cu prevederile- art. 107 alin (2) lit. „b” din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Vazand  structura organizatorica, numarul de personal  si Statul de personal aprobate prin HCL nr. 50/31.05.2017;

            In temeiul art. 36 alin.2 lit.a) si alin.3 lit.b) , art.45 alin.1 si art.115  lit.b) din Legea nr.215/2001 a Administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;     

 

P R O P U N E :

 

 

Art.1. Modificarea gradului profesional a unor functii publice de executie vacante din cadrul Serviciului Public de Politie Locala fara modificarea structurii organizatorice, cu încadrarea în numãrul maxim de posturi aprobat pentru Municipiul Gherla si în fondurile bugetare anuale alocate, conform statului de personal –anexa nr. 1 care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare.

 

Art.2. Executivul impreuna cu Serviciul RUNOS vor lua măsuri de întocmire şi actualizare a sarcinilor de serviciu pentru fiecare post în parte.

 

 

INIŢIATOR DE PROIECT

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

                                                                                              Contrasemnează pentru legalitate,

                                                                                                           SECRETAR,

                                                                                                          ROTAR MIHAI

 

vezi statul de functii

 

                                                       

Înapoi la proiecte