MUNICIPIUL GHERLA

SERVICIUL FINANCIAR

Nr 14076/07.12.2017                                                                    VIZAT PRIMAR

 

 

 

REFERAT

 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2017

 

 

     Prin Hotarare nr. 269/2017 a Consiliului Judetean Cluj a fost aprobata suma de 90 mii lei pentru municipiul Gherla din cota de 20% din cotele defalcate din impozitul pe venit si din sume defalcate din TVA pentru sustinerea proiectelor de dezvoltare locala, plata arieratelor, rambursarea imprumuturilor, etc.

     Avand in vedere aceasta Hotarare si tinand cont de prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, bugetul local al municipiului Gherla pe anul 2017 trebuie rectificat prin includerea in acesta a sumelor repartizate. Prin urmare propun aprobarea rectificarii bugetului local conform anexelor 1 si 2 precum si modificarea listei de investitii prin alocarea acestei sume pentru obiectivul ,, Modernizare strazi lot VI grupa 2” care se reflecta in anexa nr. 4.

 

 

 

INTOCMIT:

Sef serviciu 

       Nicusor Farcas

---------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

PROIECT

                                      HOTĂRÂREA NR.           din  12.12.2017

privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2017

 

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa extraordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2017, proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinând referatul Serviciului financiar contabil nr. 14076/07.12.2017şi văzând avizele favorabile   ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art. 49 a  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale.

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

                                                  HOTĂRĂŞTE

 

 

          Art.1:   Se aprobă    bugetul local  de venituri si cheltuieli pe anul 2017  care   la partea de venituri înregistrează suma de   43 520,40 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de 58 330,50 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de 43 380,40 mii lei iar sectiunea de dezvoltare in suma de 14 950,1 mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărâre;

          Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2017 conform anexei nr.4.

          Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nr.consilieri:               19                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi:                                                                                   SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                    MIHAI ROTAR

 

 

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte