REFERAT

privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in

domeniul privat al Municipiului Gherla 

 

           

            Referitor la terenul evidentiat cu numarul cadastral 52761 UAT Gherla, nr. topografic 1171/16, in suprafata de 525 mp, situat in intravilanul Municipiului Gherla, in UTR 2, avand proprietar in cota de 1/1 Coperativa Agricola de Productie Hasdate, acesta face parte din domeniul privat la Municipiului Gherla si este sub incidenta Art. 31, alin (1) „Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor prevazute la art. 12, in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti, conform legii.” si (2) „Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului” din Legea fondului funciar 18/1991 republicata. Precizam de asemenea ca terenul mai sus mentionat, nu a facut obiectul niciunei retrocedari.

            In data de 12.10.2017 a fost emisa Hotararea Consiliului Local Gherla nr. 79 in care dintr-o eroare s-a precizat trecerea terenului mai sus mentionat in domeniu public desi conform art. 31, alin. (1) si (2) din Legea 18/1991 a fondului funciar – republicata precizeaza ca acestea trec in domeniul privat al UATurilor.

            Avand in vedere aceasta precizare legala solicit corectarea HCL 79/12.10.2017 atat in titlu cat si in text la art. 1 si astfel inlocuirea sintagmei „public”cu sintagma „privat”.

            Terenul in suprafata de 525 mp se afla intre terenurile bazei sportive de fotbal din Parcul Municipal si terenul administrat de Penitenciarul de Maxima Siguranta Gherla, mai exact intregeste baza sportiva. In urma procesului de intabulare si inscriere in C.F. s-a constatat existenta a 525 mp ce sunt in proprietatea publica a CAP Hasdate si care intra sub incidenta Legii fondului funciar 18/1991.

In perspectiva depunerii unui proiect de amenajare si modernizare a bazei sportive este impetuos necesara clarificarea situatiei terenurilor ce o compun si intabularea acestora.

            In consecinta celor aratate anterior propunem trecerea terenului evidentiat cu CF 52761 Gherla (CF vechi nr. 1420 Gherla) din proprietatea CAP Hasdate in domeniul privat al Municipiului Gherla si actualizarea situatiei cadastrale a acestuia.

                        Cu respect,

 

 

 

                                                                           INITIATOR:

                                                                        Municipiul Gherla

                                                                                   prin

                                                                       Administrator Public

                                                                             Barbos Vlad

--------------------

 

 

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind modificarea HCL 79/12.10.2017 referitor la trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in domeniul “privat” al Municipiului Gherla    

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în şedinţă publică ordinară de lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla prin Adinistratorul Public Barbos Vlad, privind trecerea unui teren din proprietatea CAP Hasdate in proprietatea Municipiului Gherla ;

Examinând referatul depus si temeiul legal cuprins la Art. 31, alin (1) „Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de productie sunt la dispozitia comisiilor prevazute la art. 12, in vederea atribuirii lor in proprietatea celor indreptatiti, conform legii.” si (2) „Terenurile neatribuite, ramase la dispozitia comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orasului sau al municipiului” din Legea fondului funciar 18/1991 republicata;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si al Comisiei de Urbanism si Amenajare a Teritoriului ;

In temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. (2), lit. c şi art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001, a Administraţiei Publice Locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1 Se aproba inlocuirea sintagmei “public” din titlul si in Art. 1 din HCL 79/12.10.2017 cu sintagma “privat” asa cum rezulta din Art. 31, alin (2) referitor la trecerea terenului evidentiat cu CF 52761 Gherla (CF vechi nr. 1420 Gherla) din proprietatea CAP Hasdate in domeniul privat al Municipiului Gherla si actualizarea situatiei cadastrale a acestuia;

            Art. 2 Celelalte precizari ale HCL 79/12.10.2017 raman neschimbate.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Locala prin serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                      SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                       Rotar Mihai

 

Înapoi la proiecte