ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 6717 din 20.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF52698 Gherla cu număr cadastral 52698

 

 

 

           Prin cererea nr.6757 din 21.06.2017, domnul Pop Dan Zamfir, persoană fizică autorizată ANCPI conform autorizației seria RO-CJ-F nr.0072, reprezentantul al numiților Mărginean Valer(CNP 1620626124045) și a soției Mărginean Ana-Maria , a solicitat exprimarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr.52698 cu număr cadastral 52698, situat în Municipiul Gherla, str. Ioan Alexi, nr.1, proprietatea petenților mai sus menționați, conform documentației cadastrale, printr-o declarație autentică de voință.

           Conform Planului de amplasament și delimitare a imobilului, acesta se află la intersecția str.Codrului și str.Ioan Alexi.

           Având în vedere configurația, modernizarea str.Codrului și raza de curbură a acestora s-au modificat implicit limitele parcelei în cauză și a acestei străzi pe porțiunea respectivă, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului anexat la referat.

           Față de cele de mai sus propunem analizarea în ședința Consiliului Local în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr. 52698 cu număr cadastral 52698, situat în Municipiul Gherla, str. Ioan Alexi nr. 1

          

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF 52698 Gherla cu număr cadastral 52698

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr.52698 Gherla cu număr cadastral 52698, proiect din inițiativa Autorității executive,

            Examinând referatul de specialitate cu nr. 6717 din 20.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului:

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.104 din  Ordinnul nr.700/2014 privind Aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară:

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.2, lit.c), alin.6, lit.a), art.11 și art.45, alin.3) din Legea nr.215/2001 a Administrației publice locale , republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă acordul în vederea modificării limitelor imobilului înscris în CF nr.52698 cu număr cadastral 52698, situat în Municipiul Gherla, str. Ioan Alexi nr.1, proprietatea numiților Mărginean Valer și soția Mărginean Ana-Maria.

Art. 2 Se împuternicește Primarul Municipiului Gherla, domnul Neselean Ioan în vederea semnării declarației autentice de voință între părți pentru imobilul înscris în CF nr. 52698 Gherla cu număr cadastral 52698.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

GHEȚE IULIA LIGIANA

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Înapoi la proiecte