ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13367 din 21.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului, nr.14 A

 

 

           Prin cererea nr.5804 din 26.05.2017, domnul Biriș Radu Cristian Voicu, domiciliat în municipiul Gherla, str. Frasinului nr.1, ap.22, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și a documentației pentru obținerea autorizației de construcție pentru construirea unei case familiale, parter, garaj auto, împrejmuire, branșamente și utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului, nr.14 A.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla Certificatul de Urbanism nr.69/5804 din 20.06.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și la locul amplasamentului și notificarea la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestor lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construirea unei case familiale parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități.

          Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 31.10.2017.

          Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism cu modificările și completările ulterioare rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

          În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

          Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale parter, garaj auto, branșamente utilități și împrejmuire în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A.  

          Conform Planului de Urbanism General al Muncipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în UTR 15 în zona de locuințelor unifamiliale.

          Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 19,00 m față de limita de proprietate dinspre str.Codrului, 3 m față de limita dinspre imobilul de la nr.14 și 2,15 m față de limita de proprietate dinspre imobilul de la nr.16 și va avea o suprafață construită la sol de 173,92 m2.

           Garajul propus se va amplasa în fața casei la 9,00 m, retras de la stradă la 2,00 m și la 1,60 m față de limita de proprietate dinspre imobilul de la nr.16 și va avea o suprafață construită de 63 mp.

           Accesul auto și pietonal se va face direct din str.Codrului.

           Racordările la utilitățile obiectivului propus se vor face la cele existente în zonă.

           Față de acestea propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construirea unei case, parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14A.

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

-----------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14 A

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu  pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str. Codrului nr.14A, proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.13367 din 21.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter, garaj auto, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Codrului nr.14A conform proiectului întocmit de SC ,,CIULEI PROIECT” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str.Bobîlna, Nr.57/7, coordonator RUR proiect, arhitect Cosoveanu Sorin Mircea, beneficiar Biriș Radu Cristian Voicu domiciliat în Municipiul Gherla, str.Frasinului, nr,1 ap.22.

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Hiticaș Andrei Tiberiu

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Înapoi la proiecte