ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13220 din 17.11.2017

                                                                                                                                    Vizat,

PRIMAR

NESELEAN IOAN

 

REFERAT

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului FN

 

 

           Prin cererea nr.5133 din 11.05.2017, domnul Moholea Gavril, domiciliat în comuna Iclod, sat Orman, nr.96, a solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării PUD și a documentației necesare pentru obținerea autorizației de construcție pentru construirea unei case familiale cu regim de înălțime P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului FN.

           Potrivit extrasului CF nr.54619 cu număr cadastral 54619 petentul este proprietar asupra imobilului de la adresa de mai sus.

           Urmare acesteia s-a eliberat de către Primăria Municipiului Gherla Certificatul de Urbanism nr.57/5133 din 06.06.2017.

           Beneficiarul lucrării, inițiator al documentației PUD a parcurs etapele specific aprobate prin Regulamentul local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

           În ceea ce privește informarea populației referitor la această documentație de urbanism, s-au folosit ca mijloace de publicitate site-ul Primăriei, afișajul la avizierul din cadrul Primăriei și locul amplasamentului și notificarea la proprietarii parcelelor vecine pe toate laturile parcelei în cauză, care ar putea fi afectate direct de executarea acestei lucrări.

          Referitor la implicarea publicului în etapa pregătitoare, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului pentru construirea unei case familiale cu P+M, împrejmuire și branșamente pe srt. Clujului FN.

          Deasemenea documentația astfel întocmită a fost supusă spre dezbatere și analiză în ședința Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism din data de 31.10.2017.

          Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, publicată cu modificările și completările ulterioare și Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanismului cu completările și modificările ulterioare rezultă că aprobarea PUD se face de către Consiliul Local.

          În urma discuțiilor purtate și analizei, Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, a propus supunerea spre aprobare a documentației de urbanism într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla.

          Obiectivul prezentei documentații de urbanism este stabilirea elementelor urbanistice în vederea construirii unei case familiale cu regim de înălțime P+M, împrejmuire și branșamente, în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

          Conform Planului de Urbanism General al Muncipiului Gherla, imobilul este situat în intravilan în UTR 19 în zona de locuințe familiale.

          Noua construcție va fi amplasată la o retragere de 6,00 m față de limita de proprietate dinspre drumul de acces, 1,05 m față de limita de proprietate dinspre vest (are acordul vecinului), 3,40 m față de limita de proprietate dinspre est și  va avea o suprafață construită de 162,12 m2.

           Accesul auto și pietonal se va face  direct din drumul existent în fața imobilului.

           Racordările la utilitățile obiectivului propus se vor face la cele existente în zonă.

           Față de acestea, propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea PUD pentru construire casă familială cu regim de înălțime P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N.

 

 

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

 

----------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.___________/_____2017

privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N.

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism de Detaliu  pentru construire casă familială cu P+M, împrejmuire și branșamente în Municipiul Gherla, str. Clujului F.N., proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.13220 din 17.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local

            În temeiul dispozițiilor art.48, alin.1, art.56, alin.1, anexa 1, punctul 14 din Legea nr.350/2001 privind Amenajarea Teritoriului și Urbanism, republicată cu modificările și completările ulterioare

            În temeiul dispozițiilor art.36 alin.5, lit.c) și art.45, alin.2, lit.e) din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu regim P+M, împrejmuire și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str.Clujului F.N. conform proiectului întocmit de SC ,,CIULEI PROIECT” SRL cu sediul în Municipiul Gherla, str.Bobîlna, Nr.57/7, coordonator RUR proiect, arhitect Cosoveanu Sorin Mircea, beneficiari Moholea Gavril și Moholea Dana-Andreea cu domiciliul în comuna Iclod, sat Orman nr.96.

Art. 2 Se aprobă valabilitatea documentației de  urbanism până la aprobarea actualizării Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla și a localităților componente Băița, Hășdate și Silivaș, dar nu mai târziu de data de 30.12.2018.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                    CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                             SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                             Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                 

 

Înapoi la proiecte