ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

Nr. 13219 din 17.11.2017

                                                                                                                                                                                                  Vizat,

                                                                                                                                                                                                   PRIMAR

                                                                                                                                                                                                   NESELEAN IOAN

 

 

REFERAT

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42

 

 

           Prin cererea nr.10189 din 14.09.2017, numiții Andreș Amos Nicolae și soția Andreș Claudia-Nicoleta, cu domiciliul în Cluj-Napoca, str.Răsăritului, nr.108, bl.M5, et.II, ap.23, proprietari ai imobilului din municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu, nr.42, au solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto.

           Potrivit extrasului CF nr.50613 cu număr cadastral 50613 petenții sunt proprietarii tabulari în cotă de 1/1 parte asupra imobilului de la adresa de mai sus.

            Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză este situat în Unitatea Teritorială de Referință nr.16 în zona locuințelor unifamiliale.

           În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea deschiderii unui acces auto din str.Liviu Rebreanu la imobilul menționat mai sus.

           Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la propunerea deschiderii unui acces auto din str.Liviu Rebreanu la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu nr.42.

 

Întocmit,

Ing. Vasile Morar

--------------------------------------

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._______/_____2017

privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru,

             Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu nr.42, proiect din inițiativa autorității executive

            Examinând referatul de specialitate cu nr.13219 din .17.11.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului

            Văzând avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliu Local,

            În temeiul dispozițiilor art.36, alin.5, lit.b) și  art.45, alin.2, lit.e), din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂRĂȘTE

               

Art. 1  Se aprobă deschiderea unui acces auto din str.Liviu Rebreanu, la imobilul situat în Municipiul Gherla, str.Liviu Rebreanu nr.42, proprietatea numiților Andres Amos Nicolae și  soția Andres Claudia-Nicoleta.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Andres Amos Nicolae și soția Andres Claudia-Nicoleta, domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, str. Răsăritului, nr.108, bl.M5, et.II, ap.23.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Hiticaș Andrei Tiberiu

 

 

 

Nr. consilieri                     19                                                                   CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                            SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                                                       Rotar Mihai

Nr. ,,Abțineri”                  

Înapoi la proiecte