ROMÂNIA                                                                                                       VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                        PRIMAR

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                      NESELEAN IOAN

Nr.4255 din 20.04.2017

 

REFERAT

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiului Gherla

            Prin lista de investiții anexă la Bugetul Local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2016, s-au cuprins resurse financiare în vederea întocmirii studiului de fezabilitate și proiectul tehnic pentru obiectivul mai sus menționat.

            Urmare acesteia, autoritatea executivă după parcurgerea procedurilor prevăzute de legislația în domeniu a contractat lucrarea de proiectare SF+ PT, sens în care s-a întocmit, finalizat și predat documentația mai sus precizată.

            Obiectul de investiții se referă la lucrările tehnico-edilitare, rețele electrice, iluminat public, rețea gaze naturale, rețea de canalizare pluvială și rețea stradală pe străzile Tulipan, Magnolei, Viorelelor, Nuferilor, Ghioceilor și Aleea Zambilei.

            Lucrările de alimentare cu energie electrică, constau din deviere rețele de 20 KV - alimentare cu energie electrică , imobile de locuințe pentru tineri, PTab 20/0,4 KV, rețea de 0,4 KV consum general și instalație de iluminat public.

            Alimentarea cu gaze naturale, presiune redusă, se va realiza prin extinderea rețelei de distribuție din str. Hășdății pe configurația tramei stradale propuse pe o singură parte, din care se va realiza execuția branșamentelor și posturilor de reglare măsurare.

            Rețeaua de canalizare pluvială va cuprinde totalitatea instalațiilor, conductelor, armăturilor și construcțiilor accesorii, care asigură transportul apei pluviale de la consumatori și de pe trama stradală până în emisar – canalul colector care deversează în canalul morii. Elementele care compun sistemul de canalizare pluvială sunt: rețeaua de canalizare din țeavă de ceramică vitrificată, separatoarele de hidrocarburi și stațiile de pompare.

            Pe traseul rețelei de canalizare sunt prevăzute cămine de vizitare, acoperite cu ramă și capac.

            Rețeaua stradală de pe străzile proiectate se compun din sistem rutier carosabil: 4 cm strat de uzură MAS 16, 6 cm strat de BAD 25,12 cm strat de bază din piatră spartă, 35 cm strat de fundație din balast, 10 cm strat drenant de nisip, geotextil, 5 cm strat drenant nisip și sistem rutier trotuare: 4 cm strat de uzură BA 8,26 cm strat de bază din piatră spartă, 35 cm strat de fundație din balast, 10 cm strat drenant de nisip, geotextil și 5 cm strat drenant nisip.

            Profilul transversal va avea următoarele elemente geometrice: lățime carosabil 2x3,5 m și lățime trotuare 2x1m. Pentru siguranța circulației rutiere și pietonale pe întreaga rețea de drumuri se vor realiza lucrări de semnalizare verticală ( indicatoare ) și orizontale ( marcaje longitudinale ).

            Față de acestea propunem analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții “ lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiului Gherla ”.

            

 

ÎNTOCMIT

Ing. Morar Vasile.

-----------------

 

 

ROMÂNIA                                                                                                     

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri, str. Hășdății din Municipiul Gherla

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri, str. Hășdății din Municipiul Gherla, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.4255 din 20.04.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

            Văzând avizele favorabile de Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.

            Având în vedere prevederile art. 44, alin 1 din Legea nr. 273/2006 cu privire la finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 2, lit. b), alin 4, lit. d),  alin. 6, lit. a), pct. 13,14 din Legea nr. 215/2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂREȘTE

 Art. 1 Se aprobă studiu de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții lucrări tehnico-edilitare ( rețele electrice iluminat public ) și utilități ( rețea de canalizare pluvială ) și rețea stradală în zona de locuințe pentru tineri str. Hășdății din Municipiul Gherla,  indicatorii tehnico-economici prezentați în anexă fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Serviciul Financiar Contabil.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

HITICAȘ ANDREI TIBERIU

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                            Rotar Mihai

Nr. Abțineri     

 

 

vezi anexa 

                 

Înapoi la proiecte