ROMÂNIA                                                                                                                                                                     VIZAT

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                                                                         PRIMAR            

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA                                                                                                                     NESELEAN IOAN

NR. 10715/25.09.2017

 

Referat

privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla

 

               Prin H.C.L nr. 42/2008 s-a aprobat înființarea Serviciului de iluminat public în Municipiul Gherla

               Potrivit Legii nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public art.16, alin.1 gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin gestiune directă șin gestiune delegată.

               Conform cu prevederile aceleași Legi, art. 16, alin. 2 forma de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a Consiliului Local.

               Gestiunea directă presupune asumarea nemijlocită de către autoritatea publică locală a sarcinilor și responsabilităților cu privire la înființarea, organizarea, finanțarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționării serviciului de iluminat public.

               Gestiunea delegată presupune transferul din partea administrației publice locale, în baza unui contract de delegare a gestiunii ( contract de concesiune ), unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public , privat sau mixt sarcinile și responsabilitățile proprii cu privire la prestarea, exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public.

               Iluminatul public se referă la domeniul public sau privat al Municipiului Gherla și cuprinde în linii mari serviciile de iluminatul căilor de circulație ( auto, zonă pentru pietoni și bicicliști ), iluminatul decorativ arhitectural ( monumente, clădiri, fântâni ), iluminatul parcurilor și al grădinilor și iluminatul ornamental și festiv.

               Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice menționează la art. 28, alin.2, faptul că pentru realizarea gestiunii directe este necesar ca la nivelul autorității administrației publice locale să poată exista structuri proprii care să desfășoare activitatea aferentă serviciului de iluminat public, structuri ce nu există, ce implicit realizarea serviciului prin gestiune directă nu se poate realiza.

               Dintr-o comparare a avantajelor și dezavantajelor a gestiunii directe cu cele ale gestiunii delegate a sistemului de iluminat public se recomandă adoptarea gestiunii delegate a serviciului de iluminat public al Municipiului Gherla.

               Față de acestea propunem analizarea în vederea unei hotărâri referitoare la aprobarea gestiunii delegate a serviciului public al Municipiului Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș.

 

Întocmit

Ing. Morar Vasile

-------------- 

ROMÂNIA                                                                                                     

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiului Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea formei de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla, proiect din inițiativa autorității executive.

               Examinând Referatul de specialitate cu nr.10715 din 25.09.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

               Văzând avizele favorabile de Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art. 16 alin 2 din Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public.

               În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 2, lit. d), alin. 6, punct 6 și art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă ca formă de gestiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, gestiunea delegată.

Delegarea serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș, se va face prin contract de delegare a gestiunii- contract de concesiune ce se va atribui prin licitație publică deschisă unui operator licențiat

 

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Serviciul Financiar – Contabil

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

HITICAȘ ANDREI TIBERIU

Nr. consilieri                   19                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                                                                    SECRETAR

Nr.voturi pentru                                                                                                                         Rotar Mihai

Nr. Abțineri                      

Înapoi la proiecte