REFERAT

privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală

pe raza Municipiului Gherla

 

Având în vedere:

- Prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

- Prevederile O.U.G. nr. 195/2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice;

- Prevederile Legii nr.155/2010 a Poliţiei Locale;

- Prevederile H.G. nr. 1332/2010, pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

 

Ţinând cont de:

- atribuţiile conferite prin Legea Poliţiei Locale;

- având în vedere noile realităţi existente în municipiul Gherla, în ceea ce priveşte circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală și prezenţa din ce în ce mai mare a acestora pe raza municipiului, se impune elaborarea unui proiect de hotărâre, pentru a asigura fluidizarea circulaţiei şi o siguranţă mai mare în domeniul circulaţiei pe drumurile publice;

- folosirea acestor vehicule în marea lor majoritate de către cetăţeni pentru transportul de fier vechi care provine în urma săvârşirii unor infracţiuni de furt, precum şi transportul diferitelor deșeuri şi resturi menajere de la containere, precum şi de diverse materiale de construcţii în vederea edificării de construcţii provizorii sau ilegale;

- numărul vehiculelor cu tracţiune animală care au fost identificate circulând pe raza municipiului Gherla, care prezintă un pericol iminent de producere a unor accidente de circulaţie, cu urmări grave pentru participanţii la trafic, datorită echipării necorespunzătoare a acestora şi a modului de conducere haotic adoptat de către conducătorii acestor vehicule;

- necunoaşterea reglementărilor în vigoare privind circulaţia pe drumurile publice şi prin urmare nerespectarea acestora de către conducătorii de atelaje.

Pentru a putea veni în sprijinul conducătorilor de autovehicule, mopede și biciclişti care utilizează drumurile publice şi pentru a asigura o defluire corespunzătoare a circulaţiei în municipiul Gherla, precum şi a cetăţenilor care sunt deranjaţi de prezenţa acestor vehicule atât în trafic cât şi pe străzile din cartiere, se impune elaborarea unei hotărâri de consiliu care să reglementeze acest domeniu.

 

Având în vedere cele expuse, propun elaborarea unui nou proiect de hotărâre având

ca obiect circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală pe raza municipiului Gherla:

 

Art. 1 (1) Se interzice circulația vehiculelor cu tracțiune animală în Municipiul Gherla, cu excepția localităților componente: Băița, Hășdate și Silivaș.

(2) Pentru cazurile în care nu se poate evita tranzitarea municipiului Gherla se va proceda la eliberarea unei aprobări speciale de liberă circulație.

(3) În aprobare va fi menționat în mod expres perioada și traseul pe care îl va parcurge solicitantul.

 (4) Se stabilește taxă specială de acces al vehiculelor cu tracțiune animală, pentru cei care solicită eliberarea aprobării speciale de liberă circulație, în cuantum de 10 lei/atelaj/zi. Taxa se va achita la Primăria municipiului Gherla.

(5) În situații excepționale (activități sportive, turistice, ceremonii, etc.) este permisă circulația vehiculelor cu tracțiune animală, cu avizul Primăriei Municipiului Gherla, emis la cerere, pentru fiecare caz în parte.

(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (5) se stabilește o taxă specială în cuantum de 50 lei/atelaj/zi. Taxa se va achita la Primăria municipiului Gherla.

 

Art. 2. Vehiculele cu tracţiune animală sunt obligate să fie dotate cu echipament colector pentru fecale, coşuri pentru furajare, mătură şi lopată.

 

Art. 3. (1) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în art. 1 și 2 constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

  1. cu amendă contravențională cuprinsă între 200 lei și 400 lei, cele prevăzute la art. 1 alin. (1), (3) și (5).
  2. cu amendă contravențională cuprinsă între 100 lei și 300 lei, cele prevăzute la art. 2.

(2) În cazul în care în mod repetat proprietarul (deţinătorul) vehiculului cu tracţiune

animală, săvârşeşte contravenţii de natura celei prevăzute la art. 1, agentul constatator va dispune măsura ridicării vehiculului, ca măsură complementară. Atelajele vor fi sechestrate, transportate și depozitate într-un loc special amenajat, asigurat de SC ADP Gherla SA.  Atelajele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maximum 5 zile de la data sechestrării, după ce se face dovada proprietății lor, a achitării amenzii contravenționale aplicate conform art. 2 din prezenta Hotărâre, precum și a unei taxe de 100 lei/zi reprezentând cheltuieli de transport, depozitare și paza acestora, taxă ce va fi achitată la SC ADP Gherla SA.

(3) Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului sechestrat nu își recuperează atelajul în termenul stabilit la art. 2 alin. (1) lit. b), SC ADP Gherla SA, pe baza unui referat motivat, propune primarului emiterea unei dispoziții prin care vehiculul în cauză se declară abandonat fiind trecut în proprietatea privată a Municipiului Gherla, urmând a fi valorificat de către SC ADP Gherla SA.

(4) Dispoziția astfel emisă, se va înainta de îndată către SC ADP Gherla SA.

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă HCL nr. 24/29.04.2010, având același obiect de reglementare.

 

Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea  nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

 

Art. 6. Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Poliția Locală.

 

Propunem dezbaterea in cadrul comisiei de specialitate  pentru aprobarea unei hotarâri de consiliu local.

 

ȘEF SERVICIU POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

--------------------- 

 

    ROMÂNIA

      JUDEŢUL CLUJ

 MUNICIPIUL  GHERLA

    CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. _________/2017

privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală

 pe raza Municipiului Gherla

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în sedința sa ordinară,

Văzând Referatul Șefului Serviciului Poliția Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 10696/25.09.2017 prin care se propune spre aprobarea unei Hotărâri pentru reglementarea următoarelor măsuri privind circulația vehiculelor cu tracțiune animală pe raza Municipiului Gherla;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Gherla nr. 66 din 30.08.2012, privind reglementarea circulației vehiculelor cu tracțiune animală pe teritoriul municipiului Gherla;

În conformitate cu art. 2, alin. (2), (3) din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea  nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, art. 71 din OUG nr. 195/2002 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 7 din Legea nr. 155/2010 a poliţiei locale;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 7 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, republicată,

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 (1) Se interzice circulația vehiculelor cu tracțiune animală în Municipiul Gherla, cu excepția localităților componente: Băița, Hășdate și Silivaș.

(2) Pentru cazurile în care nu se poate evita tranzitarea municipiului Gherla se va proceda la eliberarea unei aprobări speciale de liberă circulație.

(3) În aprobare va fi menționat în mod expres perioada și traseul pe care îl va parcurge solicitantul.

(4) Se stabilește taxă specială de acces al vehiculelor cu tracțiune animală, pentru cei care solicită eliberarea aprobării speciale de liberă circulație, în cuantum de 10 lei/atelaj/zi. Taxa se va achita la Primăria municipiului Gherla.

(5) În situații excepționale (activități sportive, turistice, ceremonii, etc.) este permisă circulația vehiculelor cu tracțiune animală, cu avizul Primăriei Municipiului Gherla, emis la cerere, pentru fiecare caz în parte.

(6) Pentru situațiile prevăzute la alin. (5) se stabilește o taxă specială în cuantum de 50 lei/atelaj/zi. Taxa se va achita la Primăria municipiului Gherla.

 

Art. 2. Vehiculele cu tracţiune animală sunt obligate să fie dotate cu echipament colector pentru fecale, coşuri pentru furajare, mătură şi lopată.

 

Art. 3. (1) Nerespectarea dispozițiilor cuprinse în art. 1 și 2 constituie contravenție și se sancționează după cum urmează:

  1. cu amendă contravențională cuprinsă între 200 lei și 400 lei, cele prevăzute la art. 1 alin. (1), (3) și (5).
  2. cu amendă contravențională cuprinsă între 100 lei și 300 lei, cele prevăzute la art. 2.

(2) În cazul în care în mod repetat proprietarul (deţinătorul) vehiculului cu tracţiune

animală, săvârşeşte contravenţii de natura celei prevăzute la art. 1, agentul constatator va dispune măsura ridicării vehiculului, ca măsură complementară. Atelajele vor fi sechestrate, transportate și depozitate într-un loc special amenajat, asigurat de SC ADP Gherla SA.  Atelajele sechestrate pot fi recuperate de către proprietari într-un termen de maximum 5 zile de la data sechestrării, după ce se face dovada proprietății lor, a achitării amenzii contravenționale aplicate conform art. 2 din prezenta Hotărâre, precum și a unei taxe de 100 lei/zi reprezentând cheltuieli de transport, depozitare și paza acestora, taxă ce va fi achitată la SC ADP Gherla SA.

(3) Dacă proprietarul sau deținătorul legal al vehiculului sechestrat nu își recuperează atelajul în termenul stabilit la art. 2 alin. (1) lit. b), SC ADP Gherla SA, pe baza unui referat motivat, propune primarului emiterea unei dispoziții prin care vehiculul în cauză se declară abandonat fiind trecut în proprietatea privată a Municipiului Gherla, urmând a fi valorificat de către SC ADP Gherla SA.

(4) Dispoziția astfel emisă, se va înainta de îndată către SC ADP Gherla SA.

 

Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă HCL nr. 24/29.04.2010, având același obiect de reglementare.

 

Art. 5. (1) Prezenta hotărâre se completează cu prevederile O.G. nr.2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea  nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

 

Art. 6. Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Poliția Locală.

 

INIȚIATOR

PRIMAR , NESELEAN IOAN

 

 

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                        MIHAI ROTAR

Înapoi la proiecte