REFERAT

 

privind acțiunile de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial pe raza municipiul Gherla

 

          Ca urmare a problemelor întâmpinate în activitatea operativă desfășurată de către agenții de poliție locală, constatate în mod repetat, și anume:

 - desfășurarea unor colectări de fonduri pe raza de competență, fără cunoștința, avizarea de principiu sau aprobarea vreunui compartiment din Aparatul de specialitate al Primarului;

- imposibilitatea/refuzul persoanelor identificate ca participante la strângerea de fonduri, de a prezenta o legitimație emisă de asociația/fundația umanitară, vizată la zi;

- colectarea de fonduri se desfășoară de multe ori de către persoane care au un comportament agresiv și nepotrivit, ceea ce duce la nemulțumiri ale cetățenilor.

În vederea reglementării acestor aspecte, considerăm necesar să propunem un proiect de hotărâre privind activitatea de colectare de fonduri pe raza municipiul Gherla.

  Pentru aceasta avem în vedere:

• Legea poliției locale nr.155/2010 ;

• Ordonanța Guvernului României nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea nr.180/22.04.2002, cu modificările și completările ulterioare;

• Ordonanța Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Capitolul VII, art. 46.

 

          În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale solicităm a se analiza referatul întocmit la nivelul Poliției Locale, privind reglementarea activității de colectare de fonduri, precum și constatarea și sancționarea contravențiilor, săvârșite de  persoanele fizice sau juridice, după caz, de pe raza municipiului Gherla, după cum urmează:

 

Art. 1. Asociațiile, fundațiile, organizațiile și alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial care organizează activități de colectare de fonduri în scopuri umanitare, pe raza municipiului Gherla, pot desfășura aceste activități numai cu acordul scris emis de Primarul municipiului Gherla.

 

          Art. 2. Acordul se va elibera ca urmare a depunerii unei cereri scrise însoțită de următoarele documente: certificatul de înregistrare fiscală, actele de identitate ale persoanelor care realizează activitatea de colectare a fondurilor, legitimații de serviciu vizate la zi, delegații, chitanțier înregistrat, contul bancar a persoanelor sau a reprezentantului legal pentru care se face colectarea de fonduri.

        

          Art. 3. (1) Activitățile de colectare a fondurilor se pot desfășura pe raza municipiului Gherla, numai în intervalul orar menționat și în locurile stabilite prin acord.

(2) Activitățile de colectare a fondurilor se pot desfășura în spațiile deținute de persoane fizice sau juridice numai cu acordul scris al acestora.

 

          Art. 4. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

(1) Colectarea de fonduri pe raza municipiului Gherla fără a deține acordul scris al Primarului municipiului Gherla, cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

(2) Colectarea de fonduri în alte locuri decât cele stabilite prin acord, sau în alt interval orar decât cel stabilit, cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

(3) Colectarea de fonduri în spațiile deținute de către persoane fizice sau juridice, fără acordul scris al acestora, cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

 

          Art. 5. Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului prin neprezentarea documentelor si a actelor solicitate, constituie contravenție și se sanctioneaza cu amenda de la 1000 lei la 2500 lei.

 

Art. 6. (1) Contraventiilor stabilite la art. 4 și 5 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea 180/2002 cu modificările ulterioare.

(2) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate atât persoanelor fizice cât și celor juridice.

(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

 

          Art. 7. Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Poliția Locală.      

 

Propunem dezbaterea in cadrul comisiei de specialitate  pentru aprobarea unei hotarâri de consiliu local.

 

ȘEF SERVICIU POLIȚIA LOCALĂ

Ioan GEORGIU

--------------

 

         ROMÂNIA

    JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL  GHERLA

  CONSILIUL LOCAL 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE NR. ______/2017

 

pentru adoptarea unei hotărâri de consiliu local

 privind acțiunile de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiul Gherla

 

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa sa ordinară de lucru;      Examinând proiectul de hotărâre privind adoptarea unei hotărâri de consiliu local pentru reglementarea acțiunilor de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiului Gherla:

          Văzând Referatul Șefului Serviciului Poliția Locală din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla nr. 10695/25.09.2017 prin care se propune spre aprobare Hotărârea privind acțiunile de colectare fonduri de către asociații, fundații sau alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial în municipiul Gherla;

          Reținând prevederile Ordonanței nr. 2/2001, art. 2, alin. 2 și ale art. 3, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea  nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului României nr. 26/2000 cu privire la asociatii și fundatii, Capitolul VII, art. 46 și ale Legii nr.155/2010, a poliției locale.

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Gherla. 

          În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a), art. 45 alin. (1) și art. 115  lit.b) din Legea nr. 215/2001 a Administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art. 1. Asociațiile, fundațiile, organizațiile și alte persoane juridice de drept privat cu scop nepatrimonial care organizează activități de colectare de fonduri în scopuri umanitare, pe raza municipiului Gherla, pot desfășura aceste activități numai cu acordul scris emis de Primarul municipiului Gherla.

 

          Art. 2. Acordul se va elibera ca urmare a depunerii unei cereri scrise însoțită de următoarele documente: certificatul de înregistrare fiscală, actele de identitate ale persoanelor care realizează activitatea de colectare a fondurilor, legitimații de serviciu vizate la zi, delegații, chitanțier înregistrat, contul bancar a persoanelor sau a reprezentantului legal pentru care se face colectarea de fonduri.

        

Art. 3. (1) Activitățile de colectare a fondurilor se pot desfășura pe raza municipiului Gherla, numai în intervalul orar menționat și în locurile stabilite prin acord.

(2) Activitățile de colectare a fondurilor se pot desfășura în spațiile deținute de persoane fizice sau juridice numai cu acordul scris al acestora.

 

          Art. 4. Constituie contravenție și se sancționează cu amendă următoarele fapte:

(1) Colectarea de fonduri pe raza municipiului Gherla fără a deține acordul scris al Primarului municipiului Gherla, cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

(2) Colectarea de fonduri în alte locuri decât cele stabilite prin acord, sau în alt interval orar decât cel stabilit, cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

(3) Colectarea de fonduri în spațiile deținute de către persoane fizice sau juridice, fără acordul scris al acestora, cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.

 

          Art. 5. Împiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei.

 

Art. 6. (1) Contraventiilor stabilite la art. 4 și 5 le sunt aplicabile prevederile Ordonanței nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată prin Legea 180/2002 cu modificările ulterioare.

(2) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate atât persoanelor fizice cât și celor juridice.

(3) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii stabilite.

 

          Art. 7. Cu îndeplinirea prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Poliția Locală.         

INIȚIATOR

PRIMAR , NESELEAN IOAN

 

 

 

 

Nr.Consilieri = 19                                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Nr.Consilieri prezenţi  = ____                                                             SECRETAR

Voturi “ pentru “         =  ____                                                        MIHAI ROTAR                                                     

                                                                                                                     

Înapoi la proiecte