Nr.10640/22.09.2017                                                                                    

 

                                                                                                         Referat

privind modificarea Regulamentului de acordarea titlului de

 “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”

 

            Prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla nr. 69 din 27 august 2015 s-a adoptat

Regulamentul privind acordarea titlului de  “Cetățean de Onoare” al Municipiului Gherla care reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de către Municipiul Gherla .

            Având în vedere experiența acumulată, precum și dorința de a simplifica și a clarifica  anumite prevederi ale acestui regulament  propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitor la unele mici modificări, menite să conducă la îmbunătățirea luării acestor hotărâri viitoare și a gestionării mai bune a măsurilor  întreprinse  privind acordarea acestui titlu.

 

Consilier superior

Învățământ-Cultură-Relații internaționale

Ioan Sabin Drăgan 

__________

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTARARE NR.          /  ______  2017

privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului

de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla”

 

             Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în şedinţă ordinară de lucru;

            Având în vedere referatul de specialitate elaborat de Biroul Juridic, Invătământ, Cultură, cu nr. 10640/22.09.2017 prin care se propune modificarea  regulamentui privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla;

             Văzând avizele favorabile ale comiselor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gherla;

            În temeiul art. 36 alin. (8) din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art. 45(1) si cel al art. 115 (1) lit b din Legea Administratiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completările ulterioare,

 

             

         HOTĂRĂŞTE:

           

            Art.1. La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitatea hotărârea Consiliului Local cu nr. 69/27.08.2015

            Art.2. Se aprobă Regulamentul de acordare a titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului Gherla” redat în anexa care face parte integrantă  din prezenta hotărâre .

            Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredintează autoritatea executivă.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

HITICAȘ  ANDREI

 

 

                                                                                                      CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                                  SECRETAR

                                                                                                              MIHAI ROTAR

Nr.consilieri=    19          

Nr.consilieri prezenţi=18

Nr.vot “ pentru ”=     18 

 

-----------------

vezi anexa regulament

 

    

Înapoi la proiecte