ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

HOTĂRÂREA NR     din 27.04.2017

pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor

 pentru serviciile  prestate de catre

SC ADP GHERLA SA

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA – proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Vazand cererea nr 3458 din 30.03.2017 a SC ADP GHERLA SA pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate ;

Examinând raportul Serviciului financiar contabil nr. 4280 din 20.04.2017 pentru modificarea HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA

In conformitate cu art.2 alin. (1) , art. 6 alin. (1) lit. k) si art. 9 alin. (1) lit. g) din Legea nr.1011/2006 privind serviciile de salubrizare a localitatilor republicata;

Vazand prevederile art. 3 alin. (1), art 9 alin. 2 lit. d) si art. 43 alin. 5 din Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare  

În temeiul art.36 alin. (1) si alin. (2) lit d) si art. 45,  alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Modificarea  Anexei 3 la HCL 60/2016 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile  prestate de catre SC ADP GHERLA SA  conform  Anexei 1 la prezentul raport.

Art. 2 : anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva prin serviciile de specialitate si SC ADP GHERLA SA Gherla.

 

                                                         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BAGACEAN VASILE

 

 

Nr.consilieri:                                                                         CONTRASEMNEAZĂ

Nr.consilieri prezenţi                                                                                SECRETAR

Nr.voturi “pentru”:                                                                                MIHAI ROTAR

Nr. voturi “impotriva”

Abtineri

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte