ROMÂNIA

         JUDETUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

               GHERLA

NR. 1309 DIN 08.02.2017

 

REFERAT

privind execuţia bugetului local şi situaţiile financiare la data de

31 decembrie 2016       

 

          La data de 31 decembrie 2016 la partea de venituri a fost realizată suma de 39.310.903 lei, veniturile fiind incasate in proportie de 98.43% fata de prevederile anului 2016 in suma de 39.936.650 lei.

Veniturile incasate la data de 31 decembrie 2016 sunt formate din:

  1. venituri proprii 20.308.122 lei,
  2. sume defalcate din TVA 18.508.701 lei,
  3. subventii de la bugetul de stat 193.213 lei,
  4. donatii si sponsorizarin 250 lei,
  5. sume primite de la UE 300.617 lei.

            Platile efectuate din  bugetului local la data de 31 decembrie 2016 sunt de 35.339.185 lei fiind in proportie de 93.27% fata de platile efectuate la data de 31 decembrie 2015 in suma de 37.885.165 lei. Contul de executie al bugetului local la plati efectuate la 31 decembrie 2016 defalcat pe capitole bugetare se prezinta astfel:

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5102

      3,694,178 

   2,979,544 

       714,634 

5402

         173,407 

      173,407 

                 -   

5502

                  -   

                -   

                 -   

5602

                  -   

                -   

                 -   

6102

                  -   

                -   

                 -   

6502

    15,916,245 

 15,480,874 

       435,371 

6602

         789,875 

      706,544 

         83,331 

6702

      2,306,715 

   2,193,955 

       112,760 

6802

      2,532,331 

   2,527,122 

           5,209 

7002

      2,332,185 

   1,824,957 

       507,228 

7402

         932,960 

      897,923 

         35,037 

8002

         446,294 

      446,294 

                 -   

8402

      6,214,995 

      774,227 

    5,440,768 

TOTAL

    35,339,185 

 28,004,847 

    7,334,338 

 

          Excedentul bugetului local la sfârşitul anului 2016 este de 14.810.095 lei, fiind format din excedentul anilor precedenti in suma de 10.838.377 lei si excedentul din cursul anului 2016 de 3.971.718 lei.

La activităţile autofinanţate încasările realizate sunt în sumă de 8.531.890 lei, adica 79.84% fata de prevederile anuale de 10.685.830 lei si 118.42% fata de incasarile de 7.204.632 lei la data de 31 decembrie 2015. La plăţi efectuate s-a realizat suma de 8.693.258 lei, adica 74,88% fata de prevederi anuale de 11.609.170 lei si 122.89% fata de platile efectuate in suma de 7.073.591 lei la data de 31 decembrie 2015. In anexa 11 contul de executie a bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii angajamentele bugetare  sunt la acelasi nivel cu cele legale, in suma de 8.699.501 lei si reprezinta 74,93% din creditele bugetare aprobate in buget in suma de 11.609.170 lei.

Contul de executie a institutiilor finantate din venituri proprii si subventii la partea de plati  se prezinta astfel:

Capitole
bugetare

Total plăţi

Secţiunea de
 funcţionare

Secţiunea de
 dezvoltare

5410

47.591

47.591

 

6510

      456.931 

     456.931

 

6610

7.785.979  

7.785.979  

 

6710

18.966

18.966

 

7010

182.234

182.234

 

8010

64.027

64.027

 

8310

1.440

1.440

 

8410

 

 

 

8710

136.090

136.090

 

TOTAL

8.693.258 

8.693.258    

 

Excedentul activitatilor autofinantate la data de 31.12.2016 este de 761.964 lei.

            Situaţiile financiare la 31 decembrie 2016 au fost întocmite în conformitate cu Legea Contabilităţii nr.82/1991 republicată, şi Ordinul nr. 629/2009 si 191/30.01.2017 pentru  aporbarea  Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2016.

           

 

   ŞEF SERV. FIN.CONTABIL

  NICUSOR FARCAS                              

 

 

-----------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

                                                       PROIECT

                          HOTARAREA NR .       /27.04.2017

privind aprobarea contului de executie a bugetului local al

Municipiului Gherla la 31.03.2017

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare cu privire la aprobarea contului de executie la 31.03.2017 a bugetului local al Municipiului Gherla - proiect din iniţiativa autorităţii executive;

Examinand referatul Serviciului buget, contabilitate, impozite si taxe locale nr.4282/20.04.2017  si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

      Tinand cont de prevederile  art.49 din Legea  nr. 273/2006, privind finantele publice locale cu modificarile ulterioare;

În temeiul art.36 al.4 lit a si art. 45 (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.

 

                                                      HOTARASTE:

 

Art.1: Se aprobă contul de execuţie a bugetului local la 31.03.2017 care  la partea de venituri inregistrează incasări in suma de 12 421 861,00 lei,; iar  la partea de cheltuieli inregistreaza plăţi în suma de 7 413 370 lei,  conform anexelor 1si 2 la prezenta hotărîre.

Art.2: Se aprobă contul de execuţie  al activităţilor autofinanţate la 31.03.2017,  inregistrând la partea de venituri încasări in  suma de 3 575 384 lei, iar la partea de cheltuieli plăţi in  suma de     2 711 614  lei conform anexei  3 si 4.

Art.3 : Se aproba situaţiile financiare a Municipiului Gherla la 31.03.2017 si anexele corespunzatoare, care reflecta contul de execuţie al bugetului local si al activităţilor autofinanţate, la 31.03.2017 ;

Art.4 : Biroul buget, contabilitate, din cadrul primariei va lua masuri de ducere la indeplinire a prezentei hotarari.

 

                                    

                                       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                              

Nr. consilieri :                  19                                                                    CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti :                                                                               SECRETAR,

Nr. voturi « pentru » :                                                                             MIHAI ROTAR

 

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte