ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite situate pe str. Hășdății F.N în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa autorității executive.

            Analizând procesul verbal 2017 din 21.03.2017 al Comisiei constituită pentru aplicarea Legii nr. 15/2003;

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.3215 din 24.03.2017 întocmit de Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art. 1 alin 1 și 2 și art. 6 alin 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală;

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 5, lit. a) și art. 45, alin. 2 lit. e), din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin H.C.L nr. 34/27.03.2013, anexa nr. 1 și H.C.L nr.34/24.04.2014 anexa nr.2

Art. 2 Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ, ” lotizări  pentru locuințe str. Hășdății „ tinerilor cu vârstă cuprinsă între 18 și 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare Teritoriului și comisia constituită în acest sens.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri   

-----------------------------------

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. ............................................

Nr. crt.

Nr. înregistrare cerere

Numele și prenumele

Adresa solicitantului

Parcela atribuită

Obs.

1

4135/15.03.2013

LĂCĂTUȘ MARIUS

Str. Porumbeilor, nr. 17

13

Retras

2

7728/09.07.2013

POP VIOREL

Str. Ciocîrliei, nr. 37A

19

Retras

3

8875/09.08.2013

SEICHE IOAN BOGDAN

Str. Grădinarilor, nr. 30, sc. 5, ap. 57

26

Retras

4

8958/15.08.2013

MOLDOVAN NICOLAE VASILE

Str. Mintiului, nr. 38, sc. 1, ap. 6

30

Retras

5

2730/07.03.2013

HIREAN RAREȘ IOAN

Str. Victoriei, nr. 7, sc. 1, ap. 6

36

Retras

6

4084/09.04.2014

BALLOK LAVINIA NICOLETA

Str. Dumitru Corbea, nr. 3

35

Retras

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA NR. 2 LA HCL NR. ................................................

Nr. crt.

Nr. înregistrare cerere

Numele și prenumele

Adresa solicitantului

Parcela atribuită

Obs.

1

11322/09.10.2014

ȘUTEU IOANA-MARIA

Gherla, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 99

13

 

2

6205/15.05.2015

OLTEAN BOGDAN-PAUL

Gherla, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 25

19

 

3

8805/30.07.2015

TĂTAR AURICA-MĂDĂLINA

Gherla, Str. Fermei, nr. 40

26

 

4

9312/17.08.2015

LOOR VASILE-ANDREI

Gherla, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 46

30

 

5

4587/14.04.2016

BALAZS EMILIA

Loc. Silivaș, nr. 12

35

 

6

5302/29.04.2016

KUTAȘ ALEXANDRU-AURELIAN

Gherla, Str. Mintiului, nr. 85

36

 

7

6090/20.05.2016

ORBAN ANDREA-TIMEA

Gherla, Al. Fagului, nr. 2, ap. 18

38

 

8

6212/24.05.2016

FLOREAN BOGDAN-CORIN

Gherla, Str. George Coșbuc, nr. 27

39

 

9

2551/24.02.2015,

6820/08.06.2016

LĂCĂTUȘ DRĂGAN

Loc. Silivaș, nr. 8

40

 

10

10851/03.10.2016

TAKACS ATTILA-SZABOLCS

Gherla, Str. Parcului, nr. 19A, sc. 1, ap. 11

41

 

11

1354/09.02.2017

PINTILIE SERGIU-DACIAN

Gherla, Str. Clujului, nr. 2A, sc. 3, ap. 47

42

 

 

                   

Înapoi la proiecte