ROMÂNIA                                                                                                                                           VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                                                                        NESELAN IOAN

Nr. 3216 din 27.03.2017

 

REFERAT

Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str.Hășdății, nr.4

 

 

          Prin cererea nr.2271 din 02.03.2017, domnul Rad Cristian Daniel domiciliat în Municipiul Gherla, Aleea Stăruinței nr.10, ap. 30, a solicitat aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4.

         Potrivit extrasului C.F. nr. 53486 cu nr. 53486 proprietari asupra imobilului din Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 4 sunt Rad Cristian Daniel și soția Rad Cosmina Simona.

         Conform Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul de la adresa de mai sus este situat în Unitatea Teritorială de Referință nr.9, în zona locuințelor unifamiliale.

         În urma verificărilor în teren s-a constatat că există posibilitatea de deschidere a accesului solicitat din str. Iazului la imobilul menționat mai sus.

         Față de aceasta propunem analizarea și luarea unei hotărâri referitoare la aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4.

 

ÎNTOCMIT

Ing. Morar Vasile.

--------------------------

 

ROMÂNIA                                                                                                              

JUDEŢUL CLUJ                                                                                          

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR._____/_______2017

Privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4, proiect din inițiativa autorității executive.

            Examinând Referatul de specialitate cu nr.3216 din 24.03.2017 al Direcției de urbanism și amenajarea teritoriului;

            Văzând avizele favorabile de Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

            În temeiul dispozițiilor  art.36 alin. 5, lit. b), și art. 45 alin. 2 lit. e, din Legea nr. 215/ 2001 a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 

HOTĂREȘTE

Art.1 Se aprobă deschiderea unui acces auto suplimentar din str. Iazului la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Hășdății nr.4, proprietatea numiților  Rad Cristian Daniel și Rad Cosmina Simona

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului și numiții Rad Cristian Daniel și Rad Cosmina Simona domiciliați în Municipiul Gherla str. Stăruinței nr.10, ap.30.

 .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                 SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri                      

 

Înapoi la proiecte