ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

PROIECT

 HOTARAREA  NR

Referitor la  aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005

 

Consiliul Local al Municipiului Gherla întrunit în ședință ordinară de lucru.

Avand in vedere referatul de specialitate nr. 3284/27.03.2017 intocmit de comisia de evaluare pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabile   , prin care se propune aprobarea regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit de interes local conf legii 350/2005, pentru activitati sportive desfasurate de structuri sportive , activitati culturale , reparatii si constructie lacasuri de cult si constructii conexe, precum și activități de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla.

In baza prevederilorart.22 din  Legii nr. 350/2005 art. 22 privind regimul finantarilor din fonduri publice pentru activitati nonprofit  de interes general, art.5 din Ordinul Presedintelui Agentiei Nationale pentru sport nr. 130/2006  privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti    , art. 14, 15 din HG nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

În temeiul  art.36 alin 2 lit.c din Legea 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba regulamentul privind regimul finantarilor nerambursabile de la bugetul local al municipiului Gherla alocate pentru activitati nonprofit care să contribuie la realizarea unor acțiuni de interes public local respectiv la activități sportive desfasurate de structuri sportive, activitati culturale,  reparatii si constructie lacasuri de cult si constructii conexe, activități de promovare și reprezentare a Municipiului Gherla.

 

Art. 2 La data adoptării prezentei hotărâri își încetează valabilitate HCL nr.31/30.04.2015

Art.3  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează autoritatea executiva .

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

 

Nr. consilieri                                                                           CONTRASEMNEAZA

Nr. consilieri prezenti                                                       SECRETAR

Nr. voturi “pentru”                                                                  MIHAI ROTAR

----------------

Vezi proiectul in format PDF

Înapoi la proiecte