ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              NESELEAN IOAN

  NR. 2138/28.02.2016

 

 

REFERAT

Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție

Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului

nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

 

 

 

 

Prin HCL  nr.96/28.03.2016 s-a  transmis din administrarea Municipiul Gherla în administrarea Inspectoratului de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla a apartamentului  nr.12  din Gherla str. Gelu nr.58 jud. Cluj având nr. de inventar 1562. Termenul pentru care apartamentul s-a transmis în administrare este de 5 ani.

Prin aceiași hotărâre s-a stabilit că dreptul de administrare încetează înainte de expirarea  termenului de 5 ani în cazul în care nu se mai impune menținerea acestuia în administrarea   Inspectoratului de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla.

Prin adresa 1652/17.02.2017 Inspectoratul de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla comunică împrejurarea că apartamentul solicitat nu mai poate fi ocupat datorită unor motive obiective, neimputabile  Poliției.

Ulterior adoptării HCL nr.96/28.09.2016 nu a fost încheiat între Municipiul Gherla și Poliția Municipiului Gherla  un proces verbal de predare primire astfel încât imobilul în discuție nu a fost în posesia Poliției Municipiului Gherla niciun moment.

În aceste împrejurări este evident că nu există temeiuri  privind încheierea unui proces verbal de  predare primire încheiat între Poliția Municipiului Gherla și Municipiul Gherla care să se refere la apartamentul nr.12 din Gelu nr. 58 jud. Cluj.

Ținând seama de situația existentă precum și de intenția Poliției Municipiului Gherla  exprimată în sensul renunțării la imobilul transmis în administrare propunem adoptarea unei hotărâri prin care încetează dreptul de administrare a Inspectoratului de Poliție  Județean Cluj, Poliția Municipiului Gherla la data adoptării hotărârii.

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

---------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR. 

Privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție

Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului

nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58

 

 

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru;

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre  privind încetarea dreptului de administrare a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj , Poliția Municipiului Gherla asupra apartamentului nr.12 din Gherla str. Gelu nr.58  – proiect din inițiativa autorității executive.

Examinând Referatul de specialitate cu nr. 2137/28.02.2017 întocmit de Secretar UAT.

Ţinând seama de dispozițiilor art. 123, alin 1 , din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 45, din Legea nr. 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE

 

 

Art. 1  Dreptul de administrare al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Gherla asupra apartamentului nr. 12 din Gherla, Str. Gelu, nr. 58 jud. Cluj încetează la data adoptării prezentei hotărâri.

 

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea executivă.

 

Art.3 prezenta hotărâre se comunică  Instituției Prefectului Județului Cluj, Primarul Municipiului Gherla și Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, Poliţia Municipiului Gherla

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

BĂGĂCEAN VASILE

 

Nr. consilieri                   19                                           CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                                                                                  SECRETAR

Nr.voturi „ Pentru ”                                                           Rotar Mihai

Nr. Abțineri                      

 

 

 

Înapoi la proiecte