ROMÂNIA                                                                            VIZAT

JUDEŢUL CLUJ                                                                PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA              NESELEAN IOAN

  NR. 1875/22.02.2017

 

 

REFERAT

Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

 

 

Prin cererea nr. 9670/01.09.2016 Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula a  depus Raportul de evaluare a terenului, a cărei proprietate îi aparține, în  suprafață de 5600 mp. arabil situată  în extravilanul  municipiul Gherla str. L. Rebreanu F.N. jud. Cluj, suprafață de teren  pe care o propune în schimbul terenului aflat în zona  ,,Cărămidărie”.

Din raportul  de evaluare depus rezultă că valoarea terenului este de 49.900 lei echivalent a 11.200 euro.

În vederea stabilirii valorii terenului din zona ,,Cărămidărie” solicitat de către Mănăstirea Nicula, Municipiul Gherla  a întocmit un  raport de evaluare din care rezultă că imobilul în discuție format din 2 parcele , una în suprafață de 3.005 mp. având  valoarea de 61.800 lei echivalent a 13.882 euro, iar cea de-a doua în suprafață de 1.646 mp., având valoarea de 33.800 lei echivalent  a 7.592 euro.

Valoarea totală a celor două parcele este de 95.600 lei respectiv 21.474 euro.

Din compensarea valorilor imobilelor care sunt luate în discuție în vederea realizării schimbului rezultă că valoarea imobilului care aparține Municipiului Gherla este mai mare de 10.274 Euro.

Prin adresa  cu nr.10971/05.10.2016 Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula declară că a luat act de împrejurarea că există o diferență între valorile celor două terenuri și că este de acord cu achitarea diferenței de valoare.

Din extrasul de CF depuse  de către Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula rezultă că aceasta este  proprietara terenului pe care îl oferă în schimbul imobilului din zona ,,Cărămidărie”.

Temeiurile legale ale schimbului  de   imobile îl reprezintă art. 1763-1765 din codul civil iar în ceea ce privește  schimbul cu sultă (diferența de valoare pe care un proprietar să trebuie să o plătească celuilalt proprietar) art. 2386(1) din Codul Civil.

Pentru  a lămuri dacă este nevoie de obținerea de către Municipiul Gherla  a avizului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu privire la  scoaterea din circuitul agricol a terenului de la ,,Cărămidărie” am formulat o solicitare Ministerului Agriculturii  iar prin adresa nr.1641/16.02.2017 s-a  comunicat că  aplicabile schimbului sunt dispozițiile codului civil.

Din punct de vedere al legalității apreciem că sunt îndeplinite condițiile legale pentru  realizarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului ” Nicula.

Din punct de vedere al oportunității Consiliul Local Gherla urmează a aprecia necesitatea reală raportată la interesul  Municipiului Gherla a  realizării schimbului de terenuri.

 

SECRETAR

MIHAI ROTAR

----------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL                                                  

 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.

Privind aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula

 

 

CONSILIUL  LOCAL  al  MUNICIPIULUI GHERLA, întrunit în ședință ordinară de   lucru;

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind  aprobarea schimbului de terenuri dintre Municipiul Gherla și Mănăstirea ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula-  proiect din inițiativa autorității executive.

           Examinând Referatul de specialitate cu nr. 1875/22.02.2017 întocmit Secretar UAT;

Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

Ținând seama de art. 1763-1765;2386(1) Cod Civil

În temeiul dispozițiilor art. 121 (4) și art. 36, alin. 5 din Legea 215/2001, a Administrației Publice Locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;

           

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

             Art.1.- Se trece din domeniul public al Municipiului Gherla în domeniul privat al Municipiului Gherla terenul în suprafață de 3005 mp. înscris în CF  54868 Gherla nr. cadastral 54868 și terenul în suprafață de 1646 mp. înscris în CF  54866 Gherla nr. cadastral 54866

             Art.2.- Consiliul Local al Municipiului Gherla își însușește raportul de evaluare  întocmit de către SC ROMVIEW Business SRL cu sediul în Municipiul Sibiu B-dul Mihai Viteazul nr.14 jud. Sibiu J12/735/2015  CUI 34857039, prin care s-a evaluat suprafața  de 3005 mp. înscris în CF 54868 Gherla, teren intravilan situat în Gherla str. Liviu Rebreanu F.N. la valoarea   de 61.800 lei echivalent 13882 euro  și suprafața de 1646 mp înscrisă în CF 54866 Gherla teren intravilan situat în Gherla str. Liviu Rebreanu F.N. la valoarea de  33.800 lei echivalent 7.592 euro,  valoarea celor 2 parcele fiind de 95.600 lei echivalent 21.474 euro.             Art.3.- Se aprobă schimbul de terenuri dintre Municipiul Gherla și Sfânta Mănăstire Ortodoxă ,, Adormirea Maicii Domnului” cu sediul în com. Fizeșul Gherlii, sat Nicula, nr. 257 jud. Cluj, CIF 84626967 reprezentată prin Stareț Arhimandrit P.S.Moldovan Vasile.

            Sfânta Mănăstire Ortodoxă ,, Adormirea Maicii Domnului” transmite cu titlu de schimb de terenuri, în proprietatea Municipiului Gherla, teren în suprafața de 5600 mp extravilan, categorie de folosință arabil,  situat în Gherla, Str. Liviu Rebreanu, FN, înscris în CF nr. 50927 Gherla nr. cadastral 380, având valoare stabilită prin raport de evaluare de 49.900 lei, echivalent 11.200 euro.

            Municipiul Gherla transmite cu titlu de schimb de terenuri, în  proprietatea Sfintei Mănăstiri Ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula terenul în suprafață de 3005 mp intravilan situat în Gherla str, Liviu Rebreanu FN înscris în CF nr. 54868 Gherla nr. cadastral 54868, având valoarea stabilită prin raport de evaluare de 61.800 lei, echivalent 13.882 euro și terenul în  suprafață de 1646 mp, intravilan, situat în Gherla, str. Liviu Rebreanu FN, înscris în CF 54866, nr. cadastral 54866, având valoarea stabilită prin raport de evaluare de 33.800 lei, echivalent 7592 euro.

            Sfânta Mănăstire Ortodoxă Adomirea Maicii Domnului Nicula se obligă să achite în termen de 3 luni de la adoptarea prezentei hotărâri suma de 10274 euro, care reprezintă diferența dintre valoarea terenului proprietatea Sfintei Mănăstiri Ortodoxe ,,Adormirea Maicii Domnului” Nicula și valoarea terenurilor proprietatea Municipiului Gherla care fac obiectul schimbului de terenuri aprobat prin prezenta hotărire.

 

            Art 4.- Cheltuielile ocazionate de operațiunile notariale necesare încheierii contractului de schimb vor fi suportate de către Sfânta Mănăstire Ortodoxă Adomirea Maicii Domnului Nicula.

 

Art.5. -Se împuternicește primarul Municipiului Gherla cu semnarea oricăror acte necesare efectuării schimbului,

Art. 6.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește autoritatea și Sfânta Mănăstire Ortodoxă Adormirea Maicii Domnului Nicula.

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                                BĂGĂCEAN  VASILE

 

 

 

 

Nr. consilieri                   19                                                     CONTRASEMNEAZĂ

Prezenţi                           18                                                                  SECRETAR

Nr. voturi  ”pentru”       18                                                             ROTAR  MIHAI

 

 

Înapoi la proiecte