ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 9809/05.07.2021

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a

Spitalului Municipal Gherla

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.07.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.07.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

 ROMÂNIA                                                                                                                            

JUDEȚUL CLUJ                                                                                                               

MUNICIPIUL GHERLA                                                                 

Nr. 9793/05.07.2021

 

REFERAT

privind  aprobarea Structurii Spitalului Municipal Gherla

 

În temeiul adresei Ministerului Sanătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/07.05.2021, precum și a adresei Direcției de Sănătate Publică Cluj nr. 8478/23.06.2021 prin care s-au aprobat :

Modificările respective s-au aprobat având în vedere indicatorii realizați în perioada 2017 – 2020.

Aprobarea modificărilor mai sus menționate s-a făcut prin adresa nr. 8478/23.06.2021 a DSP CLUJ, înregistrată la Spitalul Municipal Gherla sub nr. 4015/24.06.2021, ulterior adoptării HCL nr. 56/10.06.2021 prin care s-a aprobat structura organizatorică a Spitalului Municipal Gherla. În aceste condiții se impune adoptarea unei noi hotărâri de aprobare a structurii organizatorice al Spitalului Municipal Gherla având în vedere noile modificări aprobate de către DSP și revocarea HCL nr. 56/10.06.2021.

Referitor la urgența ședinței de consiliu local arătăm că până în data de 14.07.2021 structura organizatorică cu noile modificări trebuie înaintată către Casa de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcționării Spitalului Municipal Gherla pentru încheierea contractului de prestări servicii medicale.

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privitor la Structura Spitalului Municipiului Gherla.

           

INIȚIATOR

PRIMAR

--------------------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 9799/60/05.07.2021

 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  NR.          din

privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla

 

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Gherla;

            Examinând referatul de aprobare întocmit de Primarul Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

In temeiul adresei Ministerului Sănătății nr. XI/A/Reg.1/10574/IM/773/7.05.2021 precum și a adresei Direcției de Sănătate Publică Cluj nr. 8478/23.06.2021;

Văzând reglementările Art. 172 Alin (7) si Art. 180 Alin (1) litera d) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății, republicata cu modificările si completările ulterioare precum si a HG 144/2010 privind organizarea si funcționarea Ministerului Sănătății cu modificările si completările ulterioare;

Având in vedere prevederile art. 18 din OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației punice locale, cu modificările si completările ulterioare, Art. 15 litera d) din anexa la HG nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 162/2008, precum si Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal Gherla nr. 1695/17.03.2021 ;

In temeiul dispozițiilor Codului Administrativ Art. 129 alineatul 2 litera a) si d) alineatul 7 litera c), Art. 139 alineatul 1 si 2 din Ordonanța de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică extraordinară de lucru;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art.  1  Se aproba structura organizatorica a Spitalului Municipal Gherla conform anexei ce face parte din prezenta hotărâre.

            La data adoptării prezentei hotărâri se revocă HCL nr. 56/10.06.2021.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuternicește Autoritatea Executiva si Spitalul Municipal Gherla.

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

 AVIZEAZĂ

SECRETAR GENERAL UAT

 

 STRUCTURA - 30.06.2021                                                                                           

Înapoi la proiecte