ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2616/19.02.2021

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea

 unui proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

Referat şi proiect de hotărâre

pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiului Gherla

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 19.02.2021.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------------

ROMÂNIA                                                                                                                                                                              PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA         

NR. 2612/19.02.2021

 

 

R E F E R AT

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

               Pentru asigurarea calității factorilor de mediu și stării de sănătate a populației Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare reglementează administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Prin această lege , s-a urmărit luarea unor măsuri pentru protecția și conservarea spațiilor verzi și astfel s-au stabilit unele obligații ale persoanelor fizice și juridice cum ar fi: să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor , să nu producă deteriorări ale aranjamentelor florale și ale gazonului, să nu producă distrugeri ale construcțiilor și instalațiilor utilitare și ornamentale existente, să nu ocupe cu construcții permanente spațiile verzi, să asigure integritatea refacerea și îngrijirea spațiilor verzi aflate în proprietatea lor , să coopereze cu autoritățile teritoriale și centrale pentru protecția mediului,  cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora, să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi, să respecte regulile de apărare împotriva incendiilor, etc.

            Ordonanța Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, stabilește obligațiile și răspunderile care revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor publice, societăților comerciale, a altor persoane juridice și cetățenilor pentru buna gospodărire a municipiului.

            Accesul liber pentru recreere în spațiile verzi proprietate publică din municipiul Gherla, posibilitatea de a contribui la amenajarea spațiilor verzi, la întreținerea lor pentru asigurarea unui mediu sănătos reprezintă drepturi ale locuitorilor municipiului Gherla.

            Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate în  municipiul Gherla, propus spre aprobare Consiliului Local are ca obiect :

  • administrarea spațiilor verzi publice din intravilanul municipiul Gherla
  • întreținerea spațiilor verzi din municipiul Gherla
  • încheierea cu persoane fizice/ juridice a unui acord de colaborare în vederea amenajării și

întreținerii cu titlu gratuit a unui spațiu verde în municipiul Gherla.

  • încheierea de protocoale de colaborare privind întreținerea spațiilor verzi publice existente

în zona cvartalelor de blocuri și în zona  instituțiilor

 

  • adoptarea de măsuri și norme privind întreținerea, amenajarea, conservarea, protejarea și

extinderea fondului vegetal din spațiilor verzi publice din intravilanul  municipiul Gherla

  • stabilirea de obligații și contravenții în domeniul protejării și conservării spațiilor verzi

publice din municipiul Gherla

  • stabilirea măsurilor și regulilor specifice privind protecția mediului. Contravenții in

domeniul protecției mediului în municipiul Gherla; obligațiilor cetățenilor, obligațiile asociațiilor de proprietari, obligațiile persoanelor juridice.         

        Faţă de acestea propun aprobarea  amenajării unor parcări  de utilitate publică  pe str. Bobîlna, din Municipiul Gherla.

 

 

                                                                            ÎNTOCMIT

           PRIMAR

       ------------------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2615/26/19.02.2021

 

                           P R O I E C T       

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

          Pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice

          situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice  situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla  –  proiect din iniţiativa  primarului ;

               Examinînd Referatul de aprobare nr.                  /  întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzînd avizele favorabile ale comisiei de specialitate  ale Consiliului local;

             Luând în considerare prevederile art.70 și a art.90 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului; prevederile art.5, art.8, art.12, art.15 și art.16 din Legea nr.24/2007 cu modificările și completările ulterioare privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intarvilanul localităților, prevederile art.3 și 16 din Legea 107/1996 cu modificările și completările ulterioare, legea apelor;

             În temeiul art.1, art.2 și art.15 din O.G nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

             În temeiul  art.129 alin.(7) litc, lit.g, lit.i, lit. j, lit.k și art.196, alin. 1, lit.a art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de  lucru adoptă prezenta :     

 

HOTĂRÂRE :

 

             Art.1.-  Se aprobă Regulamentul privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi verzi publice situate în intravilan , măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul  Gherla, anexă la prezenta hotărâre precum și Anexele 1, 2 și 3, parte integrantă a Regulamentului.

Art 2 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executiv.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                   

 Regulament Spatii Verzii Gherla

Anexa 1.1 - Regulament spatii verzi

Anexa 1.2  - Regulament Spatii Verzi

Anexa 1.3 - Regulament Spatii Verzi

Înapoi la proiecte