ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2548/18.02.2021

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

-----------------

 

ROMÂNIA                                                                                                                                                                              PRIMAR

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA         

NR. 2427 / 17.02.2021

 

R E F E R AT

 

 Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

 

 

          Zona centrală a municipiului Gherla  in prezent este deficitară din punct de vedere al asigurării parcărilor de utilitate publică. Se dorește amenajarea unor parcări de utilitate publică pe str. Bobîlna din municipiul Gherla – partea dreaptă de la Km45+0,10 la km 45+300. Tronsonul este situat pe DN1C de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20 (conform planului de situație anexat), în prezent fiind în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA. Strada Bobîlna este înscrisă în C.F. nr.55349 Gherla. Prin adresa nr.1275/26.01.2021 s-a solicitat Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj avizul de principiu pentru amenajarea acestor parcări. Prin adresa nr. 674/05.02.2021 CNAIR - Direcția Regională Drumuri și Poduri Cluj  Secția de Drumuri naționale Cluj a comunicat că pentru emiterea avizului inițial/ autorizației de amplasare și sau de acces în zona drumului public, "veți depune documentația tehnică întocmită ( în 4 exemplare) conform normativelor în vigoare , însoțită de avizul IPJ – SR Cluj".

          Pentru amenajarea  parcărilor  de utilitate publică pe str. Bobîlna (DN1C) de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20 se propune desființarea  fâșiilor plantate aflate la limita trotuarului și reducerea lățimii trotuarului fără a afecta condițiile optime de circulație pietonală.   Menţionăm că această parcare se va realiza astfel încît să nu afecteze utilităţile publice din zonă şi  accesele existente la imobile.

        Faţă de acestea propun aprobarea  amenajării unor parcări  de utilitate publică  pe str. Bobîlna, din Municipiul Gherla.

 

 

 

ÎNTOCMIT

PRIMAR

------------------

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 2547/23/18.02.2021

 

           P R O I E C T       

 

HOTĂRÂREA  NR._________/__________

 

Privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unor parcări de utilitate

publică, pe str. Bobîlna din  Municipiul Gherla – proiect din iniţiativa  primarului ;

               Examinînd Referatul de aprobare nr.2427/17.02.2021 întocmit de primarul Municipiului Gherla;

               Văzînd avizele favorabile ale comisiei de specialitate  a Consiliului local;

             Luând în considerare prevederileart.46 alin (1) din O.G.43/1997 privind regimul drumurilor cu modificările și completările ulterioare,  art.129 pct.7 lit.k, lit. m, art. 139 și art.196, art.286 alin.(1) și (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ,

            Consiliul local al municipiul Gherla, intrunit în şedinţă ordinară de   lucru;     

 

HOTĂRĂȘTE

 

             Art.1.-  Se aprobă amenajarea unor parcări de utilitate publică pe str. Bobîlna din Municipiul Gherla, partea dreaptă de la Km45+0,10 la km 45+300, stradă aflată în proprietatea municipiului Gherla- domeniu public, înscrisă în C.F. nr.55349 Gherla și în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, tronson  situat pe DN1C de la intersecția str. Bobîlna cu Piața Libertății și până la imobilul cu nr.20. Execuția lucrărilor va începe doar după aprobarea documetațiilor, însoțită de avizele necesare și obținerea autorizațiilor  conform legislației în vigoare

Art 2 .-  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează autoritatea executivă. 

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                                    AVIZAT

                                                                                                                  SECRETAR GENERAL UAT

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

Înapoi la proiecte