ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 2508/18.02.2021

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.02.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.02.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară următoare.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

------------------

ROMÂNIA                                                                                                         

JUDEŢUL CLUJ                                                                                                

PRIMĂRIA  MUNICIPIULUI GHERLA                                               

NR . 2500/18.02.2021

 

 

REFERAT

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Potrivit art.11 din Legea 87/2006 privind asigurarea calității în învățământul la nivelul fiecărei organizații  furnizoare de educație din Romania  se înființează o comisie pentru evaluarea și asigurarea  calității formată din:

    -  1 - 3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral;

    -   un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta;

    -  un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal;

    -  un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal;

    -  un reprezentant al consiliului local;

     - un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor.

Având în vedere că , la ședința de data de  28.01.2021,   reprezentanți propuși de consilierii locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ,  la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  nu au întrunit numărul de voturi necesare, propunem reluarea votului pentru desemnarea reprezentantului consiliului local în această comisie.

 

PRIMAR

---------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

Nr. 2506/21/18.02.2021

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Gherla în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității   la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla  

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 2500/18.02.2021  întocmit de către inițiator primar D. I.-O.   precum si raportul de specialitate nr. 2501/18.02.2021   întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabil al comisiei învățământ, cultură;

Ținând seama de disp. art.11 alin.1 și alin.4 din Legea 87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

             

HOTĂRĂŞTE:

           

            Art. 1. Se desemnează reprezentantul  Consiliului Local al Municipiului Gherla în  Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității la Liceul Teoretic “Kemény Zsigmond” Gherla   ___________________________________________

                                                                                                                                           

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele nominalizate la art.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ                                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

Înapoi la proiecte