ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16502/23.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

Referitor la adoptarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Primarul Municipiului Gherla, în temeiul Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și art. 8 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, aduce la cunoștința publicului elaborarea:

 

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2  

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 23.11.2020.

Proiectul de HCL însoțit de referatul de aprobare, poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căruia va fi dezbătut proiectul de HCL sus menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

 

           

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

-------------------------

ROMANIA                                                                                                   

JUDETUL CLUJ                                                                                    

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16478 DIN 23.11.2020

 

 

REFERAT

privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui

imobil format din 2 incaperi, in suprafata totala de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragos Voda, nr. 2   

 

 

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019 propun spre inchiriere spatiul din str. Dragos Voda nr. 2.

          Imobilul se afla in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Imobilul a fost inchiriat pentru diferite activitati de la sediu de partid la magazin de comercializare a produselor si preparatelor de carne, activitate care a fost si ultima si pentru care spatial a fost amenajat si autorizat. In present spatial este gol, necesitand lucrari de igenizare pentru a fi reautorizat pentru activitati comerciale, asa cum am aratat mai sus este compus din 2 incaperi avand in total o suprafata utila de 31 mp.

            Pentru a asigura un venit la bugetul de stat si a asigura intretinerea corpului de cladire ce gazduieste imobilul se impune inchirierea acestuia, in concluzie va solicit sa analizati cele aratate anterior si sa aprobati inchirierea acestuia cu destinatia de spatiu commercial.

            Prezentul referat este punctul de plecare in redactarea unei Hotarari care conform legislatiei in vigoare va fi supusa dezbaterii publice si ulterior supusa aprobarii Consiliului Local al Municipiului Gherla.

 

                                                                            INITIATOR:

                                                            Primarul Municipiului Gherla

                                                                  

-------------------

ROMANIA

JUDETUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16496/118/23.11.2020

 

 

PROIECT

HOTĂRÂREA  NR.          din

privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp,

din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2   

 

 

            Luând în dezbatere proiectul de hotărâre depus de Municipiul Gherla privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui imobil situate in str. Dragos Voda, nr. 2;

            Examinand referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local ;

In temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 si 2 si Art. 362 alineatul 1 si 3 din Ordonanta de Urgenta 57/2019;

Consiliul  Local  al  Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru adopta prezenta :

 

HOTĂRÂRE :

 

          Art.  1  Se aproba inchiriere prin licitatie publica cu destinatia de spatiu comercial, pe o perioada de 10 ani cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani, o parte din imobilul aflat in domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragos Voda, nr. 2, Jud. Cluj, inscris in CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din doua spatii in suprafata utila de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numarul de inventar 11610 respectiv 11620, avand destinatia de spatiu commercial (carmangerie) si cu valoarea de inventor de 25055 lei respectiv 38619 lei;

            Art. 2 Se aproba pretul minim de pornire la licitatie de 10 EURO/mp/luna, echivalent in  LEI la cursul BNR din ziua licitatiei, taxa de participare 100 lei, garantia de participare la licitatie 1000 lei;

            Art. 3 Contractul de inchiriere se va incheia in EURO, chiria va fi platita lunar pana cel tarziu in ultima zi a lunii curente, in LEI la cursul BNR din ziua platii;

Art. 4 Cu ducerea la îndeplinirea a prezentei hotărâri se împuterniceşte Autoritatea Executiva si comisia de evaluare.

 

         

 

            INITIATOR                                                                 AVIZEAZA

               PRIMAR                                                                 SECRETAR GENERAL

  -----------------------

 

 

 

Înapoi la proiecte