ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 133/05.01.2021

 

 

ANUNȚ

 

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

       

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 05.01.2021.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 05.01.2021 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată “de îndată”.

 

                PRIMAR                                            SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      DRĂGAN COSMINA MIRELA

--------------------

MUNICIPIUL GHERLA                                                                        

SERVICIUL FINANCIAR                                                                    

Nr.116/05.01.2021                                                         

                                                                        

REFERAT

 

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020 care prevede ca  «  În situaţia în care secţiunea de funcţionare şi/sau secţiunea de dezvoltare înregistrează deficit, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, au obligaţia de a aproba prin hotărâre a consiliului acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcţionare şi/sau dezvoltare, după caz, până la data de 8 ianuarie 2020, inclusiv”

Potrivit art.58 alin (1) lit c din Legea 273/2006, privind Finanţele Publice Locale, cu modificarile si completarile ulterioare: „Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

 c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar."

La incheierea exercitiului bugetar bugetul local inregistreaza la sectiunea de functionare un excedent de 5.125.050,60lei, iar la sectiunea de dezvoltare un deficit de 6.487.465,41lei.

Deficitului sectiunii de dezvoltare  a bugetului local pe anul 2020 este in suma de 6.487.465,41 lei care se acopera din excedentul anului precedent de 6.551.402,18, deficitul sectiunii de functionare  a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2020 in suma de 136.989,66 care se acopera din excedentul anului precedent de 262.389,43lei.

Astfel bugetul local va inregistra un excedent total de 5.188.987,37lei, iar bugetul activitatilor autofinantate va inregistra un excedent total de 125.399,77lei.

Potrivit prevederilor art. 58 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice Locale: (1) “Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar, pe cele două secţiuni, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a), a celor exceptate la art. 6 lit. b) şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şidupă achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, astfel:

    a) ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare;

    b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şicheltuielile secţiunilor de funcţionare şidezvoltare în anul curent, în limita disponibilului rezultat în urma aplicării prevederilor lit. a);

    c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare, după caz, la sfârşitul exerciţiului bugetar.”

Se propune: aprobarea excedentul bugetului local al anului 2020 in suma de 5.188.987,37 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2021;  si utilizarea excedentului din anul 2020 in suma de 125.399,77 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2021.

           

PRIMAR

------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 132/1/05.01.2021

 

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.      din 07.01.2021

Privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local

 pe anul 2020 din excedentul bugetului local

         

          Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 116 din 05.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului local pe anul 2020 din excedentul bugetului local, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 118/05.01.2021 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile art.58 alin (1) lit.c a Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale cu modificarile si completarile ulterioare si Capitolul V 5.16.3 ( 1) lit b din OMF nr.3155/2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2020;

În temeiul art.129 alin.(2) litera b) si alin.(4) litera a) si art.139 alin.(3) litera a) din Ordonanta de urgenta nr.57/3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru convocata de indata adopta prezenta

 

                                                  HOTĂRÂRE

 

  Art.1 Se aprobă  acoperirea definitivă a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2020 cu suma de  6.487.465,41 lei din excedentul bugetului local.

 Art.2 Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului activitatilor autofinantate a deficitului sectiunii de functionare a bugetului activitatilor autofinantate pe anul 2020  cu suma 136.989,66 lei.

Art.3 Se aproba ca excedentul bugetului local al anului 2020 in suma de 5.188.987,37 lei să se folosească pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare  pe anul 2021; 

            Art.4 Se aprobă utilizarea excedentului din anul 2020 in suma de 125.399,77 lei a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii si subventii, pentru acoperirea golurilor temporare de casa in anul 2021.

           Art.5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directiei Economice a Municipiului Gherla.

 

                                             PRIMAR

                                   

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 

Înapoi la proiecte