ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 18197/28.12.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

 

 

 Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea

 rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 28.12.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 28.12.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința extraordinară convocată de îndată din 29.12.2020.

 

              PRIMAR                                              SECRETAR GENERAL UAT

DRĂGAN IONEL – OVIDIU                                       ROTAR MIHAI

 

Nr.: 18177din 28.12.2020                 

 

 

REFERAT

 

 

 

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Gherla pe anul 2020

 

 

 

          Având in vedere solicitarea Spitalului Municipal Gherla ca urmare a semnarii actului aditional prin care Casa de asigurari de sanatate Cluj suplimenteaza cu 60 mii lei veniturile la indicatorul 43.04.00 pentru plata stimulentului de risc pentru personalul sanitar, precum si sumele incasate in luna decembrie la ,,cap.39.02 valorificari de bunuri” in suma de 30,42 mii lei și ținând cont de prevederile art.19 al 2 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările ulterioare se propune o rectificare bugetara cu aceste sume.

          Astfel bugetul local al municipiului Gherla va înregistra o creștere cu suma de 30,42 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli, iar bugetul activitatilor autofinantate se modifica cu suma de 60 mii lei atât la partea de venituri cât si la partea de cheltuieli.

                   

          In anexele prezentate sunt detaliate toate aceste modificări.

 

          Având in vedere cele de mai sus propun aprobarea rectificării bugetului local conform anexelor atașate.

 

 

.

 

Primar

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

18196/129/28.12.2020

 

 

PROIECT DE HOTARARE

HOTĂRÂREA NR.           din 

privind aprobarea rectificării  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

 

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 18177 din 28.12.2020 privind aprobarea rectificarii  bugetului  local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 si  vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 18179/28.12.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa de lucru convocata de indata adopta prezenta

                                                 

HOTĂRÂRE

 

 

Art.1:   Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al municipiului Gherla pe anul 2020 care la partea de venituri înregistrează suma de   44 383,49 mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de           50 934,90 mii lei din care sectiunea de functionare  este in suma de  32 243,44 mii lei   iar  sectiunea  de dezvoltare in suma de  18 691,46  mii lei  conform anexelor 1şi 2 la prezenta hotărare;

Art.2 : Se aprobă lista de investiţii pe anul 2020 conform anexei nr.3.

Art. 3 : Se aproba bugetul activitatilor autofinantate care la partea de venituri înregistrează suma de  21562,69mii lei, iar la partea de cheltuieli suma de  21854,70 mii lei conform anexei  nr.4

Art 4 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

 

 

 

                                             PRIMAR

                                   DRĂGAN IONEL OVIDIU

                                                                                                                      AVIZEAZA

                                                                                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                                      MIHAI ROTAR

 

 

Vezi Anexa 1

Vezi Anexa 2

Vezi Anexa 3 

Vezi Anexa 4

Înapoi la proiecte