ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16321/18.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală 

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

 

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla dunarea Generală 

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

ROMÂNIA                                                                          

JUDEŢUL CLUJ                                                               

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA             

  NR. 16.314/18.11.2020

 

 

 

 

REFERAT

Privind aprobarea proiectului de hotărâre referitor la  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla  în  Adunarea  Generală a  Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

 

 

Prin HCL 80/2016 a fost desemnat dl. R. M. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea  Generală a  a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

 

 In urma alegerilor locale din 26.09.2020  dl. R. M. nu mai are calitatea de consilier local, astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin luarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea  Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

Din Adunarea Generală a Acţionarilor a acestei societăţi, fac parte  consiiliile locale municipale din Jud. Cluj şi consiliul local Huedin  care sunt membrii acţionari, cu menţiunea că aceste consilii locale au aprobat în anul 2004 participarea la Constituirea unităţii respective (Gherla HCL nr.7/2004).

Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții   ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora;

Având în vedere prerogativele legale cu care este investită autoritatea executivă, propunem desemnarea unui consilier local în Adunarea  Generală a Acţionarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.

 

PRIMAR

 

ROMANIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL    

NR. 16320/108/18.11.2020                             

 

 

PROIECT DE HOTARĂRE

Privind desemnarea unui reprezentant al

Consiliului Local al municipiului Gherla  în   Adunarea  Generală  

a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ

 

Având in vedere referatul de aprobare  nr. 16314/18.11.2020 întocmit de către inițiator primar D. I.-O. precum si raportul de specialitate nr. 16315/18.11.1010 întocmit de către Secretar UAT ;

Văzând avizul favorabile ale comisiei juridice;

 În temeiul prevederilor art.196, alin.1,lit a din OUG nr.57/2019  privind Codul Administrativ ;

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară, adoptă prezenta:

 

HOTĂRÂRE:

 

 

Art. 1  Se desemnează Dl. __________ să reprezinte interesele Municipiului Gherla în Adunarea  Generală  a Acţionarilor de la SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ, CUI RO 16369218, J12/1571/2004, cu sediul în Comuna Apahida, sat Dezmir, str. Crișeni FN, jud. Cluj, Romania.

Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică Primarului Municipiului Gherla, Instituției Prefectului Județului Cluj și persoanei nominalizate la pct.1

 

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

                                                                                                              AVIZEAZĂ SECRETAR GENERAL 

ROTAR MIHAI

Înapoi la proiecte