ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16328/18.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

  Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 18.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 18.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.    

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

Str. BOBÎLNA  Nr. 2

Tel. 0264-241926, 241 775

Fax  0264- 241666____                                                                          ____

Nr.       15890      din   10.11.2020                                                                 

 

 

 

REFERAT

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

 

            Prin procesul-verbal nr. 15841 din 09.11.2020, Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003 a analizat și a propus retragerea dreptului de folosință a unor parcele atribuite prin HCL nr. 70/26.09.2019, astfel:

  •  numitului R. A.-I. – parcela 30, care, prin adresa nr. 1204/28.01.2020, a renunțat la dreptul de folosință asupra parcelei 30.
  • numiților C. C.-P. – parcela 11; O. D.-Ș. – parcela 43; C. R. – parcela 44, care în termen de un an de zile de la semnarea procesului-verbal de punere în posesie nu au fost începute lucrările de construire,
  • de asemenea se propune retragerea dreptului de folosință datorită neprezentării pentru semnarea și ridicarea procesului-verbal de punere în posesie pentru următoarele parcele: parcela 13 – B. R.-A.; parcela 19 – B. V.-C.; parcela 35 – L. F.-N.; parcela 38 – C. B.an; parcela 39 – P. A.; parcela 45- B. R.; parcela 50 – B. A..

Urmare acestor aspecte, situația parcelelor libere aferente PUZ Lotizări pentru locuințe, Str. Hășdății, f.n., destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani, este următoarea:  11, 13, 19, 30, 35, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 50, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65.

Comisia constituită în baza Legii nr. 15/2003, în urma analizării, propune atribuirea în folosință gratuită din parcelele libere numiților: T. C.-M. – P11, B. R.-D. P13, K. I.-E. – P19, S. C.-Z. - P30, S. O.-A. - P38, S. C.-L. - P39, P. L.-F., - P35, I. M.-I. - P43, K. L.-F. - P44, S. H. - P45, P. R.-G. -  P50, T. H.-G.-S. - P58, L. P. - P59, J. C.-D. - P46 (la cererea petentului de a i se atribui o parcelă învecinată cu parcela 33, care este a surorii petentului), G. I.-M. - P61, M. D.-C. P62.

Se propune de asemenea aprobarea prelungirii termenului de un an de la punerea în posesie cu 90 de zile (respectiv până la data de 16.01.2021) pentru F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la cererea acesteia, având în vedere împrejurările create de pandemie și faptul că stările de urgență / alertă din cursul anului 2020 au îngreunat procesul de elaborare a documentației,  precum și obținerea avizelor / acordurilor necesare pentru autorizație.

Prin acest proiect de hotărâre propun retragerea dreptului de folosință beneficiarilor cuprinși în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, potrivit art. 6, alin. 2 din Legea 15/2003, atribuirea parcelelor tinerilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 ani, cuprinși în Anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre, potrivit art. 1, alin. 2 din Lege, precum și aprobarea prelungirii cu 90 de zile a termenului de 1 an de la punerea în posesie pentru dna F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la solicitarea acesteia, având în vedere perioada stărilor de urgență și de alertă din anul în curs, care au îngreunat procesul elaborării documentației, respectiv obținerea avizelor necesare pentru autorizația de construire și începerea lucrărilor.

PRIMAR

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 16326/110/18.11.2020

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. ……/…………………

 privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003

 

Luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea reglementării situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr. 15/2003, proiect din inițiativa primarului,

            Examinând Referatul nr. 15890 din 10.11.2020 întocmit de Primarul Municipiului Gherla,

            Analizând Procesul-verbal nr. 15841 din 09.11.2020 al Comisiei constituite pentru aplicarea Legii nr. 15/2003,

            Văzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local,

            Având în vedere prevederile art. 1, alin. 1 și 2 și art. 6, alin. 1 și 2 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală,

            În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. 2, lit. c și art. 139, alin. 3, lit. g din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

            Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință ordinară de lucru, adoptă prezenta

 

H O T Ă R Â R E

 

Art. 1.             Se aprobă retragerea dreptului de folosință asupra unor parcele de teren atribuite tinerilor prin HCL nr. 70/26.09.2019, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă atribuirea în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală a unor loturi potrivit PUZ ”Lotizări pentru locuințe destinate tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18-35 ani – Str. Hășdății”, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prelungirea cu 90 zile a termenului de un an de la punerea în posesie (respectiv până la data de 16.01.2021) pentru dna F. P.-P., beneficiara parcelei 23, conform Procesului-verbal de punere în posesie nr. 13127/18.10.2019, la cererea acesteia, având în vedere perioada stărilor de urgență și de alertă din anul în curs, care au îngreunat procesul elaborării documentației, respectiv obținerea avizelor necesare pentru autorizația de construire și începerea lucrărilor.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează autoritatea executivă prin Direcția de Urbanism și Amenajare a Teritoriului și Comisia constituită în acest sens.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului și Instituției Prefectului.

 

INIȚIATOR

PRIMAR

 

 

Nr. consilieri                                                                                                 AVIZEAZĂ

Nr. consilieri prezenţi                                                                       SECRETAR GENERAL

Nr. voturi „Pentru ”

Vezi Anexa

Înapoi la proiecte