ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 16351/19.11.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

 

Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

 

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 19.11.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 19.11.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 26.11.2020.

 

              PRIMAR                                                   SECRETAR GENERAL UAT

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA

NR.  16307 din 18.11.2020    

REFERAT

privind  aprobarea proiectului de hotărâre referitor completarea Contractelor de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al municipiului, prin Act adițional

          Prin raportul de audit și Procesul-verbal de constatare nr. 10803/30.07.2020 a Camerei de Conturi Cluj, respectiv prin Decizia nr. 26 din 25.08.2020 emisă în urma acțiunii de audit cu tema: Audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale UAT Gherla, conținând măsurile pe care ordonatorul de credite trebuie să le ia pentru înlăturarea deficiențelor constatate, este necesar a se modifica Contractele de concesiune aflate în derulare prin act adițional, prin care se va constitui o garanție de 10%, sumă ce reprezintă o cotă parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevență, pentru primul an de activitate.

          Potrivit art. 325 pct ( 7 ) din OUG 57/2019 ” Concesionarul are obligaţia ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune de bunuri proprietate publică să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte din suma obligaţiei de plată către concedent, stabilită de acesta şi datorată pentru

ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

CONSILIUL LOCAL GHERLA

NR. 16350/111/19.11.2020

 

PROIECT DE

 HOTĂRÂRE

nr. __________din _________

privind completarea Contractelor de concesiune

pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public

al Municipiului Gherla, prin Act adițional

 

         Examinând referatul de aprobare al Primarului Municipiului Gherla, cu nr. 16307din 18.11.2020;

         Văzând Raportul de specialitate cu nr. 16308 din 18.11.2020 întocmit de Direcția Administrației Publică Locală;

         Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a Consiliului Local;

         Ținând seama de dispozițiile Raportului de audit și Procesul-verbal de constatare cu nr. 10803/30.07.2020, respectiv Decizia nr. 26 din 25.08.2020 a Camerei de Conturi Cluj;

            Având în vedere prevederile art.325 pct(7) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

          În temeiul art. 129 alin ( 1 ) și alin ( 2 ) lit. c), alin ( 6 ) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind  Codul Administrativ;

            Consiliul local al Municipiului Gherla, întrunit în ședință publică ordinară de lucru,adoptă prezenta

 

HOTĂRĂRE

 

          Art. 1. Se aprobă completarea Cap. IV din Contractul de concesiune, pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al Municipiului Gherla cu punctul 6, care va avea următorul conținut:

                  6. Se constituie o garanție în sumă de ________ lei reprezentând o cotă parte de 10% din suma obligației de plată către concedent datorată pentru primul an de exploatare. Suma se va plăti în termen de cel mult 30 zile de la semnarea actului adițional  la casieria Primăriei.

          Art. 2. Se aprobă Actul adițional ca fiind anexa nr. 1 la HCL .

          Art.3. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei se încredințează autoritatea executivă.

 

 

INIȚIATOR

 

 

 

Nr. consilieri                                                                                         Avizează

Nr. consilieri prezenți                                                                Secretar generalUAT

Nr. voturi ,,pentru''primul an de exploatare.”

          Ținând cont de prevederile de mai sus,propun completarea capitolului IV din Contract cu pct. 6, care va avea următorul cuprins:

           - Se constituie o garanție în sumă de _________ lei, reprezentând o cotă parte de 10% din suma obligației de plată către concedent, datorată pentru primul an de exploatare.

          Suma se va plăti în cel mult 30 zile de la data semnării actului adițional la casieria Primăriei.

PRIMAR

 

VEZI ANEXA

 

Înapoi la proiecte