ROMÂNIA

JUDEȚUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

NR. 13391/22.09.2020

 

 

 

ANUNȚ

afișare proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

            Primarul Municipiului Gherla, aduce la cunoștința publicului următorul proiect de hotărâre:

 

Referat şi proiect de hotărâre privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă de la data publicării prezentului anunț, adică 22.09.2020.

Proiectul de HCL, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 22.09.2020 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în ședința ordinară din 24.09.2020.

 

        PRIMAR                                                         SECRETAR GENERAL UAT

------------------

Nr.: 13368 din 22.09.2020                

REFERAT

 

privind modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’

Municipiul Gherla a încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației contractul de finanțare nr. 5994 din 15.09.2020 în valoare de 12 357 507.27 lei având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea Proiectului  intitulat ,, Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj”,  Cod  SMIS 125344 finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a anexelor la acesta, suma care poate fi retrasă de Municipiul Gherla este de  147.59 mii lei.

Pentru implementarea acestui proiect, este necesar ca acesta să fie inclus în lista de investiții a municipalității în anul 2020 care este anexă la bugetul de venituri și cheltuieli

 

            Avand in vedere cele de mai sus propun aprobarea modificarii listei de investitii a municipiului Gherla pe anul 2020 conform anexei prezentate.

 

Primar

-------------

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CLUJ

MUNICIPIUL GHERLA

CONSILIUL LOCAL

NR. 13389/101/22.09.2020

 

PROIECT DE HOTARARE

                                      HOTĂRÂREA NR.           din 

 privind modificarea listei de investiții pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finanțare nerambursabilă intitulat ‘Înlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată și extinderea iluminatului public în municipiul Gherla, jud. Cluj’

 

Luând în dezbatere proiectul de hotarâre cu privire la modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’, proiect din iniţiativa primarului;

            Avand in vedere  referatul nr. 13368 din 22.09.2020 privind modificarea listei de investitii pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’, vazand raportul de specialitate al Directiei economice nr. 13369/22.09.2020 şi văzând avizele favorabile  ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

            In temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit.(b), alin 4 lit. (a),  art. 139 alin. 3 lit. (a)  din OUG nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Gherla, întrunit în şedinţa ordinară adopta prezenta :

                                                 HOTĂRÂRE

Art.1:   Se aprobă  modificarea listei de investitii a municipiului Gherla pe anul 2020 prin includerea proiectului cu finantare nerambursabila intitulat ‘Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic, prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata si extinderea iluminatului public in municipiul Gherla, jud. Cluj’. Valoarea totala a proiectului este de 12 357 507,27 lei. Noua lista de investitii este prezentata in anexa nr. 3 la prezenta hotarare.

Art. 2 : Modificarile din bugetul local sunt detaliate in anexele 1 si 2 la prezenta hotarare

Art 3 : Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza autoritatea executiva si institutiile subordonate.

                                             PRIMAR

                                    NESELEAN IOAN

                                                                                                                        AVIZEAZA

                                                                                                               SECRETAR GENERAL

                                                                                                                       

 

 

CONSILIER SUPERIOR      D. C. M.

 

anexa 1 venituri 2020

anexa 2 cheltuieli 2020  RECTIF.

anexa 3 lista investitii 2020 RECTIF.

 

Înapoi la proiecte